Zneeistenie ovzdu ia bude odoate

So zneèistením ovzdu¹ia prechádzame do ka¾dodennej prevádzky. Normy Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO prísne urèujú, aké koncentrácie ¹kodlivých látok v atmosfére sú vhodné, aby boli pre va¹e zdravie bezpeèné a aby nebol ¾iadny fatálny tlak na úlohu a podzemnú vodu. Hlavnou príèinou vzniku nepriaznivého zlo¾enia atmosféry je niekto, rozvoj civilizácie a priemyslu.

Dr Farin Man

Zlo¾enie atmosféry vo vzdialených výrobných zariadeniach je obzvlá¹» dôle¾ité pre dôveru a µudské zdravie.Smernica ATEX, ktorá vstúpi do èlenských ¹tátov EÚ a konèí normy zabezpeèujúce bezpeènos» pracovných podmienok v potenciálne výbu¹ných podmienkach, zavádza niekoµko záväzkov voèi zamestnávateµom, aby vylúèili riziko výbuchu.Nápoj z kµúèových podmienok je zabezpeèi» dostatoèné vetranie a zabráni» akumulácii ¹kodlivých látok vo vzduchu vystavenom potenciálnemu zdroju zapálenia.Podnikateµ má dve mo¾nosti: musí zabráni» nahromadeniu ¹kodlivých látok v bytoch, ako sú prach, plyny, hmly a výpary, ktoré sú v zmesi so vzduchom výbu¹nou zmesou. Ïal¹ou ponukou je odstráni» riziko vznietenia, ale vzhµadom na to, ¾e sa v¹ade vracia k vytvoreniu v¹adeprítomnej elektrostatickej energie aj pre jej vypú¹»anie - perfektný výkon platí pre seba jednoduch¹ie.Rozhodnutím pre potreby podnikateµov prichádza moderná technológia.Priemyselné zberaèe prachu sú plán zhroma¾ïovania prachu, ktorý je mimoriadne módny a pravidelne sa pou¾íva na èistenie vzduchu. U¾itoèné v poslednom objekte priemyselného prachu extraktu sa spoliehame na tvrdé a mokré.Pri zhroma¾ïovaní typov operácií mô¾eme získa» zariadenia ako:- usadzovacie komory (pou¾ite vôµu na gravitáciu,- elektrostatické kolektory suchého prachu (pou¾ívajte elektrostatickú energiu,- cyklóny (s pou¾itím odstredivej sily,- filtraèné kolektory (pou¾ite nové filtre.Mokré priemyselné prachové extrakty sú zalo¾ené na procesoch oplachu. Sú preto novým typom bahna:- s aplikáciou,- bez plnenia,- pena,- s prietokom plynu uzavretím vody.Mno¾stvo dostupných metód filtrácie vzduchu umo¾òuje pamäta» na ochranu a zdravie µudí v sektore, ako aj v ka¾dodenných èinnostiach.