Znalos karmy

Keï zaèneme pracova» so systémom enova, zvyèajne máme v¹etky reklamy a frázy o òom. A keï je to rovnaké so v¹etkými ostatnými výskummi, máme niekoµko fáz poznávania. Poènúc nevedomou nekompetentnos»ou, keï sa slepo pokú¹ame vstúpi» do cieµa, putujeme vo výklenkoch ¹truktúry, o ktorej nemáme predstavu. Stretávame sa s novými sie»ami a predpokladáme úzke a slepé ulièky.

Zber poznatkovKeï sa zaslepíme a identifikujeme hrozby, ideme do ¹tádia vedomej neschopnosti. Hµadáme sprievodcov alebo nezávislé poradenstvo. Zbierame vedu a krok za krokom sa sna¾íme da» jej ¾ivot. Veµmi chúlostivé ¹tádium. Podµa popísaných vzorov sa mie¹ame s rytými cestami. Kapela bezkonkurenèných úspechov. Neustále nakupujeme ïal¹ie poznatky z obdobia do okamihu, kedy sa ho sna¾íme pou¾i». Prejdeme nehody a znova sa musíte vráti» k tutoriálu. Niekedy pochova» pomerne hlboko v snahe o informácie. Tieto chyby èasto opakujeme, poci»ujeme pocity a ideme do ïal¹ej fázy. Neustálym opakovaním narazíme na zruènosti a pou¾ívame nevedomé zruènosti. V¹etko v poslednej sezóne ide hladko. Na¹e vedomie je e¹te vy¹¹ie. Nebojíme sa vá¾nych výziev. Niekedy mô¾eme slú¾i» malým de»om s dokonalým poradenstvom. Takáto viera je v nás. Koniec koncov, tam sú také oblasti, biele ¹kvrny, kde na¹a noha nebola ¹liapa» viac. Oblasti majstrovstiev vyhradené pre vedomé zruènosti. Vedomosti vo vysokej forme. Zruènosti a absolútna istota. Takto prebiehajú v¹etky kognitívne procesy, ktoré nie sú kombinované s poµskými predispozíciami. Procesy, ktoré nesúvisia s ¾iadnym poµom.

Zoznámenie sa so systémovými ¹truktúramiTak sa to deje s cestou. Ako spozna» ka¾dú ¹truktúru. Je potrebné nav¹tívi» obµúbené aj obµúbené miesta. Tie¾, keï sa dosta» "odtlaèky" z nástroja. Výhodou je pravdepodobne to, ¾e mô¾eme vytvori» technický tím. U¾itoènos» systému sa pova¾uje za novú implementáciu. Optickí svedkovia svedèia o inovácii. Niektorí µudia pou¾ívajú odkvapy ako „revolúcia“. Bez ohµadu na to, èo majú na pravidlách, zistíme to tým, ¾e vezmeme systém do vlastníctva, a to aj s odkazom, kým nevyhráme ¹ampionát.