Znalos hebrejeiny

http://bhpbamar.pl/catch-patch-me/sk/

Uèenie sa cudzích jazykov je základom nového sveta. Pri hµadaní zamestnania sa dnes vy¾aduje nielen angliètina, ale aj samostatné ¹týly. Je skutoène »a¾ké nájs» profesiu, v ktorej jazyk nie je potrebný. Následne je to dôsledok otvorenosti Európy a sveta. Globalizácia je bezpochyby mnoho výhod.

Umo¾òuje rýchly tok údajov medzi µuïmi nachádzajúcimi sa tucet tisíc kilometrov ïaleko, ale zároveò dáva nádej na nájdenie kníh v sile miestností na svete. Ukazuje v¹ak, ¾e má stále tmavé strany. V úspechu globalizácie, a to aj bez toho, aby sme i¹li z inej krajiny, sme nútení získa» ¹pecifické zruènosti, ktoré by sme pred rokmi nepotrebovali. A samozrejme, napríklad, dnes, keï hoteloví mana¾éri hµadajú personál, takmer v¾dy po¾adujú uèenie angliètiny. Je to urèite prekvapujúce ¾i» pre niektorých µudí, preto¾e aj triviálne práce ako èistenie èasto vy¾adujú schopnos» hovori» cudzím jazykom. Hotely, najmä v neobvyklých mestách, nav¹tevuje mnoho cudzincov a slu¾ba, bez ohµadu na to, èo robí, musí existova» v komunikácii s nimi. Tak¾e iné jazyky sú vo veµkej miere vyu¾ívané, ale väè¹ina µudí ich struène uvádza. Mnohí mô¾u komunikova» v cudzom jazyku, ale nevedia to dokonale. Preto, ak sme jeden odborný text, ktorý chceme prelo¾i», nájdenie správnej osoby nie je také jednoduché. Ak pracujete ako dôkaz právneho prekladu, potrebujete zruènosti mnohých odborných termínov, ktoré znejú dokonca aj mnohým prekladateµom. Nemalo by to by» prekvapujúce, preto¾e pravdepodobne odborné právne alebo lekárske termíny znejú pre väè¹inu Poliakov tajomne aj v ich vlastnom jazyku. Preto sa nedá oèakáva», ¾e budú schopní priradi» svoje ekvivalenty v nemèine alebo angliètine. Vy¾aduje sa cielené vzdelávanie a¾ po posledné.