Zber dat anglicky slovnik

To sa predáva by» ¹pecifické, ¾e keï urobíte posteµ - budete spa» takhle. Zavedenie metódy do miestnych systémov je povinnou prácou, ak chceme dobre pracova» vo v¹etkých oblastiach. Tu prichádza slu¾ba so systémom mrp. "Udr¾ujte hlavu na krku a celá vec bude fungova» ako hodinky," hovoril hodinár. A posledná je najjednoduch¹ia definícia systému mrp. Hµadanie je tu najdôle¾itej¹ia vec.

Zber informáciíZhroma¾ïovaním informácií, ako je stav tovaru, dopyt po finanèných prostriedkoch, èo je a èo bude napísané, umo¾níme na¹im podnikom alebo domácnosti pracova» lep¹ie. Ktoré ïal¹ie prínosy mô¾u spôsobi» mrp? Vá¹ starý mu¾ bude spokojný, preto¾e v¹etko pôjde hlad¹ie (bez ohµadu na odvetvie, organizácia práce zefektívòuje operácie. A ako nadriadený má celý ¹tát, mô¾ete po¾iada» o zvý¹enie ako dôkaz. Rovnaké výhody. Nemáme ¾iadne, nikto nemá rád hádza» peniaze.

PenisizeXl

Plánovanie dopytuSpomenul som, ¾e doká¾e ulo¾i» tu popísané plánovanie dopytu? Ak si myslíte, èo presne pí¹ete na veèeru, koµko µudí a èo beriete v chladnièke - viete, koµko si mô¾ete kúpi» výrobky, koµko èasu strávite na varenie, alebo len na to, kde zaèa», v¹etko by bolo pozitívne, keï hostia prídu. V skutoènosti systém mrp nie je nièím iným ako zruèným odporúèaním toho, èo dosiahnem v tom, èo mám rad¹ej a èo mám robi» / získa», aby som získal to, èo potrebujem. Jednoduché ako kotúµ na chrbte. Na lane. Bez istenia. A preèo nie? Lano chodec zle analyzoval jednotlivé zále¾itosti. Práve sme dokázali, ¾e systém mrp mô¾e zachráni» ¾ivoty. Potrebujete lep¹iu správu? Nehovorím ... Myslím si v¹ak, ¾e mnohé ïal¹ie, ïal¹ie výhody priná¹ajú so sebou plánovanie materiálových po¾iadaviek (v angliètine: Plánovanie potrieb materiálu, skrátene MRP. Nesedia, nie je divu, ako si myslie»! Dosta» sa do práce!