Vyvoj vedy a literatury v stredoveku

Spoznávanie sveta je iný test a jedineèné dobrodru¾stvo. Metóda a metóda sa pohybujú tak rýchlo, tak dynamicky sa rozvíjajú, ¾e je µahké ma» na svete nieèo pre niekoho v súèasnosti. Aj keï èas» sveta, fragment skutoènosti je pre poµské µudské oko dôle¾itý, existujú také zariadenia, ktoré vám umo¾òujú dosiahnu», to znamená, veµa veµkých håbok sveta.

Nielen to, ¾e nie je mo¾né len rozozna» svet, nemô¾ete si to v¹imnú» a ¹tudova», ale mô¾ete napísa» aj to, èo cítite, èo vidíte a èo vnímate. Je to pravdepodobne dobrá ¹túdia a elegantný zá¾itok a vytvorí pre nás nový neobvyklý svet.

Mikroskopická kamera je pre nás najúèinnej¹ia pri poslednom urèení. Je to jedlo, ktoré umo¾òuje ú¾asnú príle¾itos» ¹tudova», skúma» a rozpráva» sa s najtajnej¹ími miestami na svete. Takáto kamera, vïaka na¹ej architektúre a súkromným znaèkám, nám umo¾òuje pripravi» obrovský záber zblízka. Je to skutoène jeho mikroskopická vlastnos». Av¹ak, preto¾e to je kamera, potom spôsobuje a vníma, èo sa s ním bude vidie». Umo¾òuje nielen otázku svetu v reálnom èase, ale aj následnú analýzu nahrávky.

Takýto záznam zostáva, mô¾ete ho archivova» a po dokonèení pozorovania ho mô¾ete tie¾ odstráni». Presnos» fotoaparátu spôsobuje, ¾e to, èo vnímame, má výnimoènú kvalitu, je veµmi roz¹írené a dodáva dojem, ¾e sme sa nepozerali na miniatúrne alebo mikroskopické predmety, ale na obrovské objekty s normálnou veµkos»ou, ktoré práve zaregistrovali fotoaparát. Toto je mimoriadny zá¾itok a skvelé dobrodru¾stvo, ktoré budete chcie» za¾i».