Vratenie peoazi od nas

Príjem z pokladnice novitus lupo je veµmi dôle¾itým materiálom a pre investorov aj pre u¾ívateµa. Prvým je povinnos» vystavi» takéto doklady o predaji, ïal¹ie by mali ma» so sebou v¾dy potvrdenie o príjme.

Bohu¾iaµ, väè¹ina z nás na úètoch neposkytuje viac re¹pektu, èo v sile prípadov, ¾e sú vá¾ne dôsledky. Ako dlho by sme mali takéto výtlaèky uchováva» v pokladniciach aj v ktorých situáciách mô¾u by» pre nás u¾itoèné?

V prípade podnikateµov je situácia pomerne jednoduchá. Mali by uchováva» kópie potvrdení na 5 rokov - v prípade kontroly od daòového úradu. Preèo v¹ak taký dokument pre klienta?Tento malý ¹rot papiera v silách príkladov mô¾e vytvori» obrovský význam. Ak poznáme platnos» dokladu o pokladniènom doklade a vieme, v èom vytvori» príslu¹ný dokument, mô¾eme získa» veµa. Je to spôsobené najmä µuïmi, v ktorých máme v úmysle inzerova» nakúpené tovary alebo ich doruèi» a získa» na¹e peniaze. V takom prípade predávajúci po¾iada o vystavenie potvrdenky o potvrdení inzerovanej transakcie. Kedy sa musíme postara» o to, kedy nám príjem potvrdzuje s»a¾nos»? Ak kupujeme potraviny, mô¾eme nahlási» problémy súvisiace s tým a¾ do 3 dní. Oveµa dlh¹ie by sme mali uchováva» tieto doklady, ktoré sú dokumentom na nákup odevov, obuvi, nábytku alebo zariadení RTV. Tu zákon dovoµuje a¾ 24 mesiacov na odhalenie rozhodnutí a podanie s»a¾nosti. Tak¾e v okamihu, keï nebudeme potvrdením, na¹a s»a¾nos» nebude prijatá. Èím vy¹¹í je poèet inzerovaných tovarov, tým rýchlej¹ia strata je spojená s nedostatkom dokladu potvrdzujúceho takýto predaj.

Spomeòme si na príjmy, ktoré musí predávajúci poskytnú» pri nakupovaní. Uschovajte dokumenty pohodlne. Mô¾eme vytvori» obálky, v ktorých budeme uklada» potvrdenia v chronologickom èase, mô¾eme necha» ¹peciálnu krabicu pre poslednú. Je dôle¾ité, aby dokument potvrdzujúci zále¾itosti, ktoré sme vytvorili, bol chránený, pokiaµ je základom na podanie s»a¾nosti.