Vnutorna smernica eu

Smernica ATEX v na¹om právnom systéme bola zavedená 28. júla 2003. Je obmedzený na výrobky uvedené do výroby na vzdialenosti, ktoré sú v nebezpeèenstve výbuchu. Príslu¹né výrobky musia spåòa» prísne po¾iadavky obmedzené nielen na bezpeènos», ale aj na ochranu zdravia. Smernica ATEX obsahuje postupy posudzovania zhody.

V zásade platí ustanovenie tohto normatívneho aktu úroveò zabezpeèenia a pridanie posledných v¹etky súvisiace postupy posudzovania v centrálnej èasti podmienená úrovòou ohrozenie ¾ivotného prostredia, v ktorom sa bude jedlo urèené urobil.Smernica ATEX stanovuje prísne po¾iadavky, ktoré musí spåòa» daný výrobok, aby som mohol by» spotrebovaný v potenciálne výbu¹nom prostredí. Av¹ak, ktorá zóna je? Najprv hovoríme o »a¾obných baniach, kde je veµmi vysoká pravdepodobnos» výbuchu metánu alebo uhoµného prachu.

Smernica ATEX obsahuje podrobné rozdelenie zariadení na linke. Existujú dve z nich. V centrálnej skupine sa nachádzajú zariadenia, ktoré sa v podzemí pou¾ívajú aj na povrchoch, ktoré mô¾u by» metánovými výbu¹ninami. Druhá skupina sa pou¾íva na zariadenia, ktoré sa mô¾u pou¾íva» v budúcich lokalitách, ale ktoré mô¾u by» ohrozené výbu¹nou atmosférou.

Táto smernica stanovuje základné v¹eobecné po¾iadavky pre µudí pracujúcich vo výbu¹ných oblastiach metán / uhoµný prach. Podrobnej¹ie po¾iadavky mo¾no µahko nájs» v rámci harmonizovaných limitov.

Majte na pamäti, ¾e úloha jedál podobné tým v blízkosti výbu¹niny musí by» oznaèený CE. Toto oznaèenie musí by» identifikaèné èíslo povereného orgánu, ktorý by mal by» pekný, viditeµné, èitateµné a neznièiteµný.

Notifikujúci orgán preskúma celý ochranný organizmus alebo jednotlivé nástroje nakoniec, aby zabezpeèil súlad so súèasnými návrhmi a oèakávaniami smernice. Treba tie¾ pripomenú», ¾e od 20. apríla 2016 sa súèasná smernica nahradí novou informáciou ATEX 2014/34 / EÚ.