Vlasy a pivo

Moja neter chce veµmi zábavné vlasy, mô¾ete ju pohladi» po celé dni, a majú v pláne sa rozèesávajú. Je s tým rovnakým poch³onniêta tak¾e museli v¹etko vyzeralo perfektné jeden vrkôèik mô¾e zvý¹i» niekoµkokrát, zaka¾dým nevy¾aduje ¾iadne prísady su¹iè vlasov, pripojený alebo nie kolíky. Prosím va¹a ¹kola rád ukáza» a vytvára». Jej nová tvorba kráµovnej smiech a originálne starý a potrebuje perfektný ¹týl a obleèenie. Na zaèiatku jej matka zopäla malé vrkôèiky s luky pripája k no. Po chvíli sa toto krásne jedenás» povedala nie, a zase niè viac. Zatiaµ som urobil v .... a tak to zaèalo. ©tyridsa» pä» minút, zatiaµ èo vylep¹ovanie ich kontrolu. Krásne to vyzeralo ako veµké kráµovnej. Av¹ak, ak to asociuje s arystokratkami pomerne rýchlo zase rozmyslela. Nie je zawa¿aj±c, ¾e od zaèiatku výroby predvies» to bolo asi dve hodiny. Prekvapivo .... úplne zmenené nápady, a vo svojom prejave znelo to toµko èasu, "noooo, nemám rád, nespomínam si, ako kráµovná na jej vysokej fungovanie". Po¾adoval nový úèes, vlasy zopnuté do drdolu plný tvorov. Na¹»astie, samozrejme, ako bolo povedané vy¹¹ie, sme teraz zvyknutí upínaním vlasy potom ¹iel úplne okolo nás najrýchlej¹ie. Jej matka, na jednej strane, ja som so zvy¹kom doby dvadsiatich, kedy boli zhotovené.

Najlep¹ie úèesy pre dievèatá