Vakuove nadoby na obleeenie

Nikto nemá rád plytvanie a posielanie potravín. ®iaµ, v poµských domovoch sa to stáva veµmi èasto. Svadba je prostriedkom na predå¾enie ¾ivotnosti ná¹ho jedla. Èo? Odpoveï je bájeène populárna - mali by ste zaèa» bali» vzduchotesné jedlo v závode.

https://duo-oli.eu/sk/

Ak chcete zaèa» proces ochrany na¹ich potravín pred toxickými úèinkami vzduchu, vlhkosti a baktérií, musíme získa» správne vybavenie. Existuje mno¾stvo vákuových baliacich metód. Mô¾eme si vybra» vzor pre ¹peciálne kontajnery pre vákuové balenie. Sú vyrobené z umelých materiálov, vïaka èomu sú tie¾ odolné voèi èerstvým teplotám, na ktoré sa mô¾u zohria» na vzor v mikrovlnnej rúre, kedy a do mrazu mraznièky. Podtlakové nádoby sú v¾dy tesne uzavreté. Akonáhle máme potraviny, ktoré sa majú skladova» v takejto nádobe, vzduch sa z nej nasaje.Ïal¹ou technológiou je vákuové balenie potravín vo vákuových vreckách. V tejto technike budeme potrebova» nielen ¹peciálne vrecká, ale aj zváraèku. Potom vezme koneèné rie¹enie, ¾e do vrecka dáme jedlo, zvárací stroj najprv z neho nasaje vzduch a potom ho zavrie, èím poskytne na¹im potravinám svie¾os» a vôòu. Existujú aj iné typy vakov na vákuové balenie, ktoré majú skrutku, vïaka ktorej nebudeme potrebova» zváraèa. Budeme sníva» príli¹ veµa manuálnej pumpy, vïaka ktorej budeme môc» nasáva» vzduch z vaku ruène.Nesmiete v¹ak zabúda», ¾e aj keï vákuové obaly predl¾ujú èerstvos» na¹ich potravín, nerobia to dobré pre spotrebu. Je vhodné oznaèi» presný dátum balenia na ka¾dej nádobe alebo vrecku. Napríklad v chladnièke je mo¾né polo¾i» placky alebo klobásy na 8-9 dní, mäso na 25 dní a syry a¾ 20 dní. Ak vákuovo balíme varené mäso, mô¾eme ho konzumova» aj po 15 dòoch. V mraznièke mô¾eme e¹te dlh¹ie u¾íva» jedlo, napríklad surové ryby balené vo vákuu budú èisté asi 12 mesiacov.Ako sa k nám èoskoro vráti nákup kontajnerov, vreciek alebo zváraèov a u¹etríme na potravinárskych výrobkoch, ktoré budú u¾itoènej¹ie pre dlh¹ie stravovanie. Vákuové balenie nezaberie viac èasu, len chvíµku a vychutnáte si zdravé jedlo na dlhú dobu.