Vakuova obalova slu ba

Vákuové balenie poskytuje veµkú silu v porovnaní s tradiènými spôsobmi balenia a dr¾ania. Produkty balené v aktuálnom ¹týle udr¾ujú svoju svie¾os» dlh¹iu a µah¹ie sa prepravujú na dlh¹ie vzdialenosti.

Vytvárajú odsávanie vzduchu z fóliového balenia, ktoré je dodatoène zvárané a hermeticky uzavreté.Základnou súèas»ou ka¾dého dokonca základného baliaceho stroja je èerpadlo na odsávanie vzduchu a tesniacu tyè.Rozli¹ujeme dva typy baliacich strojov:- stroj na balenie do komôr - ak je v¹etok materiál v obale uzavretý na pozadí ¹peciálnej komory.Vzduch je nasávaný zo v¹etkého vnútri komory. Tam je potom veµmi atraktívny dizajn. Po dokonèení procesu sa komora automaticky otvára automaticky. Toto zariadenie umo¾òuje zní¾i» hlboké reprodukovateµnos» a úèinnos» pri výbere parametre vákua a zváracie rýchlosti.Rozmery zariadení sa pohybujú od mladých, ktorí umo¾òujú okam¾ité balenie materiálu na veµmi silné nároèné ¹peciálne kolesá, ktoré pomáhajú pri presúvaní zariadenia.- pásový baliaci stroj - vynikám s vonkaj¹ím sacím typom.Zvyèajne má malú veµkos». Výrobky sa pova¾ujú za zariadenie a iba koniec vrecka je prelo¾ený do materiálu. Odsávanie prachu sa preto pohybuje mimo komory. V prípade tohto typu zariadení je chcel ¹peciálny typ vreciek urýchli» celý proces vákuového balenia.

Otázkou je, aký typ by si mal zvoli»?Pásový balík zabezpeèuje lep¹iu mobilitu. Je tie¾ urèite lacnej¹í ne¾ jeho komorový náprotivok. Pásový baliaci stroj umo¾òuje spracovanie ne¹tandardných polo¾iek a rozmerov.Za baliaci stroj komory a ni¾¹ie náklady na spotrebný materiál, hlavne vrecia. Opakovateµnos» procesu balenia as tým spojená rýchlej¹í poèet balených materiálov za deò.Pre amatérske aplikácie alebo v malej gastronómii staèí malý, bezkomorový baliaci stroj.Pri komerèných aplikáciách v dlhých skladoch alebo výrobných domoch bude lep¹ím liekom výber komorového baliaceho stroja.To urýchµuje baliaci mechanizmus aj v dlh¹om èasovom horizonte u¹etrí náklady na vrecia.Existuje veµa výrobcov baliacich strojov na miestnom trhu.Tepro je názov vákuových baliacich strojov, ktoré boli v predaji u¾ 50 rokov!