V pousku

V silách vecí si neuvedomujeme, aké sú zdanlivo malé zariadenia alebo my¹lienky, ktoré nám dávajú bezpeènos». Ak spomenieme vybavenie a procesné in¹talácie, tu zohrávajú kµúèovú úlohu tzv. Bezpeènostné ta¹ky.

Èo teda má obmedzené zabezpeèenie?Jednoducho povedané, ide o typ dla¾díc, ktorý plánuje chráni» zariadenie alebo in¹talácie vo forme nekontrolovanej zmeny tlaku, a to ako vtedy, keï sa vyskytne rýchlo, aj keï veµmi klesá. Jeho kon¹trukcia je veµmi jednoduchá a navy¹e efektívna. Preto je pre pou¾itie dla¾dice definované mnoho µudí a je potrebné zdôrazni», ¾e je pravdepodobné, ¾e je praktické, aby boli praktické ako samostatne, ale aj v kombinácii s poistným ventilom.

Poistné disky (praská diskov je poèet extrémne ¹iroký. Medzi nimi nájdeme lacné, ¾e spor medzi sebou, okrem iného technické charakteristiky, aplikácie alebo vlastnosti materiálu. Okrem toho, spoloènosti poskytujúce rôzne vlo¾ky ponúkajú rozsah práce, výkonnos» nevyhnutných výpoètov na dodávku a montá¾.

Veµmi zaujímavým kritériom rozdelenia je pou¾itie. V praxi rozdielne parametre robia modely ideálne pre ¹pecifické priemyselné odvetvia. V skutoènosti sú dla¾dice s dobrými procesnými povrchmi, bez akýchkoµvek rezov alebo drá¾ok, ideálne pre sanitárne aplikácie. Sú preto zamerané najmä na biologické alebo farmaceutické odvetvia. Mô¾eme vynásobi» prípady, tak¾e spomínané dla¾dice ako záruka v¾dy stojí za to si vybra» profesionála.