Uzemnenie kablovych clon

https://al-gel.eu/sk/

Elektrostatické uzemnenie je elektrostatické uzemnenie, ktoré sa pou¾íva pri preprave a v¹etkým typom horµavých kvapalín, prá¹kov a plynov. Elektrostatické uzemnenie výrazne minimalizuje riziko výbuchu alebo zapálenia iných typov horµavých látok na konci iskier. Nekontrolované vypú¹»anie mô¾e vytvori» zapálenie zmesi kvapaliny a spú¹te, a to isté spôsobí výbuch.

Je samozrejmé, ¾e je mo¾né odstráni» nebezpeèenstvo samovznietenia a výbuchu. Aby boli prítomné, ïal¹ie prepravované ¹truktúry by mali ma» podobné uzemnenie, inými slovami riadené vypú¹»anie elektrostatických nábojov. Táto norma elektrostatického uzemnenia výrazne zní¾i riziko výbuchu prepravovaných horµavých látok. Takéto jednoduché uzemnenia sú znázornené z uzemòovacej svorkovnice a z vodièa. Drôty pripojené v uzemnení sú charakterizované nízkym elektrickým odporom a veµmi vysokou odolnos»ou voèi mechanickému po¹kodeniu. Je samozrejme mo¾né pou¾i» »a¾¹í uzemòovací systém, ktorý je kontrolným systémom, ktorý spôsobuje, ¾e produkt bude prepravovaný alebo vydávaný len vtedy, keï je uzemnenie správne pripojené.Ste prekvapení, keï spájate tento model uzemnenia? Najèastej¹ie sa pou¾ívajú pri nakladaní a vykladaní ¾eleznièných a cisternových cisterien, nádr¾í, sudov a napríklad pri výrobných procesoch. Nebezpeèenstvo výbuchu vedie aj k mie¹aniu a postreku alebo èerpaniu iných druhov horµavých látok. V èase zásahu do horµavých báz sa vytvárajú elektrické náboje kontaktom alebo oddelením èastíc. Tam, kde vznikajú elektrostatické náboje a zaostrí na pozadí horµavých látok, vytvárajú hrozbu. Základným princípom akejkoµvek ochrany pred elektrostatickým výbojom je v skutoènosti dobrá svorka a dobre namontovaný kábel, ktorý dáva mo¾nos» vykonáva» elektrický náboj, kým nie je uzemnený.Preto je dôle¾ité, aby svorky a káble pripojené v zemi spåòali veµmi nároèné pokyny uvedené na skú¹obnej linke. V súèasnosti dosahujú najlep¹ie úèinky moderné typy uzemnenia systému.