Uzavretie obeianskopravneho partnerstva

V prípade, ¾e chceme zlikvidova» podnik alebo uzavrie» poboèku, musíme predlo¾i» nielen otázky súvisiace s prácou, ale aj registraènú pokladnicu. Nemô¾ete na to zabudnú», samozrejme, aj napriek tomu, ¾e to pova¾ujeme za ¹pióna, ktorý testuje ná¹ obchod v hodnote a ktorý v prípade potreby poskytne v¹etky informácie daòovému úradu.

UpSize

Pokladòa a ukonèenie operácií? Tento problém si kladie mnoho podnikateµov. Rozsah povinností daòovníka je upravený zákonom ministra financií zo dòa 14.3.2013 v zmysle registraèných pokladníc. Mimochodom, ustanovenia upravujú celú fázu ¾ivotnosti registraènej pokladnice, a to aj od doby jej existencie u výrobcu. Regulujú samotný proces dodania a servisu takejto pokladnice. A v podstate nariadenia musíme: vykona» dennú a fi¹kálnu periodickú správu, do 7 dní od ukonèenia operácie pokladnice musíme vráti» ¾iados» vedúcemu daòového úradu, aby si preèítal pamä» pokladnice. ®iados» musíme vráti» vedúcemu daòového úradu, aby registráciu pokladnice z evidencie zru¹ila. Na individuálnom konci, s pomocou servisného pracovníka, preèítame obsah pamäte registraènej pokladnice vykonaním fakturaèného výkazu za celé obdobie prevádzky pokladnice. Malo by by» prijaté v prítomnosti zamestnanca daòového úradu. Vyhlá¹ka zavádza povinnos» pripravi» protokol na èítanie obsahu pamäte pokladnice.Ako vidíte, správy vytvárajú na pláne porovnanie toho, èo bolo preèítané z registraènej pokladnice a aktuálnej, èo bolo zabezpeèené v mesaèných alebo ¹tvr»roèných výkazoch. Aby sa predi¹lo nie príli¹ dobrej situácii, zaujímavý program bude tlaèi» správu za èas predaja, ktorú si mô¾ete nastavi» s DPH priznaniami. Ak ste sa niekde dopustili chyby, budete ma» mo¾nos» vykona» opravu.Stojí za to doda», ¾e pri vytváraní ¾iadosti vedúcemu kancelárie o prácu pri èítaní fi¹kálnej pamäte poskytujeme informácie, tj ako daòovník sme pou¾ili pomoc na fi¹kálnu sumu. Stále musíme vyplni» vyhlásenie o pou¾ívaní registraènej pokladnice. Ak bola suma pou¾itá menej ako tri roky, potom musíme vráti» príspevok, ktorý sme pou¾ili na nákup pokladnice.Ako vidíte, ukonèenie kampane a finanènej kancelárie je veµkým záväzkom, ktorý budete musie» prija». Ak by bolo dokonèenie práce a táto likvidácia pokladnice hor¹ia ako 3 roky, museli by sme vráti» úµavu, ktorú prijali za fi¹kálnu sumu.