Umele hnojenie

Tú¾ba zalo¾i» rodinu sa èasto spája nielen s prijatím uznesenia o man¾elstve, ale aj s tú¾bou ma» deti alebo roz¹íri» rodinu. Bohu¾iaµ, v prípade nehôd z druhých dôvodov je to nezvyèajné a mali by ste zaèa» pracova» alebo rozhodova» o umelom oplodnení.

Existuje toµko dôvodov, preèo páry vyberajú metódy in vitro. ®e by pre¾il napríklad ob¹trukciu vajíèkovodov, problémy s vyvolaním ovulácie u osoby alebo pomerne jednoduché parametre samèieho sperma. Niekedy a napriek mnohým ¹túdiám je zrejmé, ¾e ¹pecialista nemô¾e urèi» príèinu neplodnosti rovnakému, jedinému, ktorý uplatòuje dobré metódy jeho fungovania. Keï zlyhajú rôzne formy oplodnenia, sú páry urèené predov¹etkým na umelú insemináciu alebo tie, ktoré sa prená¹ajú mimo reprodukèného systému ¾ien. Spoèíva v kombinácii spermií a vajeèných buniek v laboratórnych podmienkach. Z posledného typu rie¹enia majú èasto heterosexuálne páry, ktoré napriek mnohým snahám nevedú k prirodzenému hnojeniu. Táto technológia má stále veµa diskusií, ale pre mnohé páry, ktoré chcú ma» potomky, je optimálnym rie¹ením.

Titan gelTitan gel Efektívna metóda, ktorá zväčšuje veľkosť vášho penisu

Treba tie¾ spomenú», ¾e ak u¾ívate takúto formu, mali by ste sa rozhodnú» alebo dostaneme zo spermie ná¹ho partnera alebo spermie darcu. Zdravie partnera èasto vyluèuje túto prvú mo¾nos». Prvá náv¹teva lekára závisí od podrobného lekárskeho dotazníka a obaja partneri odpovedajú na jej otázky. Ak lieèba skonèila skôr, mali by ste tie¾ so sebou prinies» v¹etky lekárske dokumenty. Lekár zvyèajne skúma ¾enu vïaka ultrazvuku a objednáva niekoµko ïal¹ích testov. A èlovek chce vy¹etri» spermie, okrem toho, ¾e pou¾íva odporúèanie svojmu odborníkovi, akým je napríklad urológ. Ïal¹ia náv¹teva priná¹a hodnotenie výsledkov predchádzajúcich ¹túdií a výber konkrétnej metódy hnojenia. Èasto je potrebný potrebný ïal¹í výskum, ako sú virologické, ktoré sa stávajú oboma partnermi. Potom sa uskutoèòuje príprava na hnojenie, teda hormonálnu stimuláciu ¾eny. Ïal¹ím krokom je prijatie spermií èloveka, ako aj úèel vajíèka. V laboratóriu ¹pecialisti kombinujú bunky s spermiami. Vïaka tomu sa embryá dostávajú do tela, ktoré sa neskôr podáva ¾enskému telu pomocou vhodného katétra. Po asi dvoch tý¾dòoch odpovedzte na otázku.