Trojdenny alat

Èerstvé, ¹»avnaté ¹aláty sú neoddeliteµnou súèas»ou mnohých na¹ich a nielen poµských jedál. Mô¾ete pracova» s prakticky µubovoµnou zeleninou, zmie¹anou s cudzími µuïmi v pravých èastiach a dobre skúsenými. Niet divu, ¾e si nedoká¾eme predstavi» denné druhé jedlo bez chutného ¹alátu, ktoré nielen¾e obohacuje chu» tradièného mäsa so zemiakmi, ale aj skutoènú vitamínovú bombu potrebnú na podporu vá¹ho tela v zaujímavej forme.

Domáce ¹alátyHotové ¹aláty je mo¾né získa» v obchode, esteticky vlo¾ené do plastových nádob a dokonale ochutený. V mnohých prípadoch v¹ak niè neochutne nezávisle skladá zo surového ¾eleza a dobrou chybou je potreba rozomeli» v¹etku zeleninu na strúhadlo alebo znièi» jej drvenie. To a v ka¾dom dome prispeje elektrický drviè zeleniny. Toto krátke zariadenie, veµkos» kanvice alebo hrnca, sa zmestí do ka¾dej kuchyne. Je vyzdobená vo vhodnom kontajneri, do ktorého dajte lúpanú zeleninu do súètu, alebo ju nakrájame na men¹ie kúsky. Drviè by sa v¹ak mal dobre vyrovna» s akýmkoµvek zelerom alebo èervenou repou.

Elektrický drviè zeleninyTakýto drviè je posledný spôsob, ako urobi» vynikajúci, aromatický ¹alát za pár minút. Len hodi» pre chirurgiu mrkvy, cibule, kapusty a inej zeleniny v takej kombinácii, ktorá ïaleko chceme, a zapnite zariadenie, a po niekoµkých minútach sa mô¾eme vybra» celú nádobu jemne nakrájanú zeleninu. A to v¹etko bez otieranie prsty a nechty na výpise strúhadlo alebo rastlinného od striekajúcej po celej kuchyni - esteticky, jednoducho a presne. Tento drviè urèite prispeje akejkoµvek domácnosti, ktorí snívajú o tom, aby jeho obyvateµom s chu»ou, zastrèil do èerstvých ¹alátov, a ktorý nechce drie» ka¾dý deò vymaza» zeleninový ¹alát na strúhadle. Je to jedlo, ktoré investuje svoj èas a podnecuje posledný, aby jedol viac surovej, èerstvo nasekanej zeleniny!