Tesarska dieloa jan bardosz

Profesia tesára je skvelá po tisíce rokov. Staèí spomenú», ¾e túto zruènos» rie¹il biblický Je¾i¹ Kristus spolu s jeho najbli¾¹ím otcom Józefom. Umenie obrábania a dávania zdanlivo stratilo svoj význam spolu s nárastom metódy a vzhµadu iných typov subjektov a orgánov, av¹ak ani dnes sa tesárske spoloènosti nes»a¾ujú na po¹kodenie objednávok.

Keï sa dnes rozhodnem, tesárske spoloènosti sú zvyèajne veµmi dobre a moderne organizované podniky, ktoré hrajú v bezprostrednej práci najnov¹ích technických rie¹ení a nevytvárajú tak koneène za inými odvetviami priemyslu.

Základom pre ich správanie sú samozrejme v¹etky typy drevoobrábacích strojov, a teda: píly, hoblíky, hrúbkovaèe, frézovacie stroje, sústruhy a okrem toho niekoµko men¹ích rozmerov, ale nie tak potrebné, ako sú vàtaèky a skrutkovaèe, kamienkové stroje alebo tie isté lisy. ,

Nemenej dôle¾ité sú rôzne zariadenia pou¾ívané v stolárskych kanceláriách, ktoré v¹ak nie sú urèené priamo na obrábanie materiálu. Priemyselné kosaèky idú k nim. Nádoby tohto tvaru sa pou¾ívajú na spracovanie odpadu vznikajúceho pri výrobnom obrate - triesky, prach a zvy¹né èastice. Výsledkom je, ¾e tesársky priestor je riadne vylo¾ený z aktuálneho ¹tandardu odpadu a pri»ahuje sa k miestu skladovania, ktoré sa zvyèajne nachádza mimo hlavnej budovy závodu.

Aké dobré èipy a prach nemusia pristá» v odpade - sú stále presádzané, aby horeli a vyhodili do súèasnej techniky výrobných miestností. Existuje aj iný spôsob riadenia hrub¹ích triesok - ich predaj ako základ pre ¹kreèky a zahranièné klietky tohto ¾ivoèí¹neho druhu.