Technologicky rozvoj po prvej svetovej vojne

Poèítaèe sa neustále zvy¹ujú u¾ niekoµko desa»roèí. Súèasne sa ich softvér a prostredia, v ktorých sa projekty mô¾u vykonáva» v mnohých jazykoch, neustále menia. V poslednom desa»roèí mô¾eme pozorova» ¹peciálny vývoj tejto vedy o technológii. Nápojmi z faktov je vznik integrovaných informaèných systémov. V nasledujúcom texte popisujeme, èo to je a aké sú jeho dôle¾ité výhody.

Výraz uvedený vy¹¹ie zahàòa informaèné systémy, ktoré pomáhajú riadi». Sú tie¾ získané v modulárnych alebo komplexných technológiách a mô¾u by» pou¾ité akýmkoµvek riadiacim oddelením. Integrovaný informaèný systém je preva¾ne rozvinutou triedou takýchto organizmov zo v¹etkých existujúcich, ktorých osobou je prevádzkovanie nadvlády v jednotkách alebo in¹titúciách. Dôle¾itou úlohou, ktorá mu patrí, je automatizácia výmeny informácií medzi rôznymi oddeleniami podnikov, ktoré zamý¹µa prevádzkova». Malo by by» a zlep¹ova» prenos informácií medzi ním a inými subjektmi. Mô¾u by» pou¾ité novými organizáciami z prostredia, ako sú banky alebo daòové úrady.Hlavnými výhodami integrovaných informaèných systémov sú: energia pre funkènú komplexnos», efektívnu integráciu dát, výraznú funkènú flexibilitu a otvorenos». Treba poznamena», ¾e sú veµmi pokroèilé z hµadiska technológie a dôle¾ité.Tieto systémy, napriek ich mimoriadnej u¾itoènosti, stále nehádajú, aby sa uèili a ukázali niekoµko hlavných smerov vývoja. Jedným z nich je väè¹í sortiment obchodných slu¾ieb.Prvým vývojovým trendom je plánovanie podnikových zdrojov. Definujeme systémy, ktoré poskytujú podporu pre zdroje spoloènosti alebo spoluprácu skupiny podnikov. Vykonáva sa zhroma¾dením obrovského mno¾stva údajov, ktoré dáva vytvorenie plánovaných operácií.Druhým bude riadenie informácií s mu¾mi, súbor procedúr a nástrojov, ktoré vytvárajú vá¾nu silu v kontakte so spotrebiteµom.Myslím si preto, ¾e charakterizácia integrovaných informaèných systémov je dos» dostatoèná na to, aby sme mohli zaèa».