Suche a mokre odstranenie prachu

Pred pripojením do celého systému zberu prachu na danom mieste by sa mal nain¹talova» dobrý odber prachu. Správna cesta, to znamená systém ¹peciálne navrhnutý, individuálne vybraný pre zále¾itosti týkajúce sa bývania s riadnym opeµovaním.

Projektovanie systému odsávania prachu je slu¾ba, ktorá by mala by» zadaná dobrej in¾inierske spoloènosti. Pred kanceláriou a skôr jej zamestnanci sa budú zaobera» dizajnom organizácie v prvom rade, ktoré potrebujú na skúsenosti s podnikaním a vykonávanie detailného výskumu a praxe. V zariadení na výber vhodných vzduchotechnických zariadení je teraz potrebné oboznámi» sa so ¹pecifickos»ou výroby závodu a vykona» prvé projektové práce na základe pozorovaní a pozorovaní. V¹etko by malo by» µahké a dostupné, tak¾e v perspektíve navrhnutý systém odsávania prachu nie je naprogramovaný v konkrétnej jednotke. Pri analýze pre-design je nevyhnutné vyhodnoti» rýchlos» vzduchu je zneèistený, je dôle¾ité si v¹imnú» mno¾stvo vzduchu v miestnosti zmien v súlade s sanepidu dávok a odhad rýchlosti vzduchu v potrubí, aby sa zabránilo lepenie na kontaminanty. Ak sa po¾adovaný systém odsávania prachu efektívne a správne odhadne a pridelí, bude systém zhroma¾ïovania prachu dobre navrhnutý, bude v budúcnosti plni» ná¹ podnik a jeho slu¾ba nebude príli¹ veµká. Dobrá metóda odpra¹ovania je tie¾ vháòanie do èerstvého vzduchu haly, rovnako ako zotavenie vzduchu bohatý v zimnej sezóne. Výberom správneho vybavenia a vhodných zberaèov prachu sa mô¾e vzduch nielen èisti» a regenerova» vo forme otvoreného alebo vysokého vzduchu. Správne navrhnutý systém odpra¹ovania, schválený riadiacimi pracovníkmi továrne, staèí na to, aby sa dal a efektívne sklopi» a oèisti», aby unikol jeho plneniu a urèitým ¹kodám. Vïaka takémuto zariadeniu budú v¹etky »a¾né a odvzdu¹òovacie nástroje fungova» hladko a plne si plnia svoju úlohu a zamestnanci prejdú v dobre èistených apartmánoch.