Sterilita tudie

Neplodnos» u mu¾ov je daná predov¹etkým nízkou pohyblivos»ou spermií, nízkou kvalitou spermií alebo pohlavnými poruchami. Najèastej¹ie je neplodnos» výsledkom zlej kvality spermií, t.j. zní¾eného poètu spermií (menej ako 20 miliónov v 1 ml alebo zní¾enej pohyblivosti.

To je ovplyvnené okrem iného sexuálne prenosné choroby a prehrievanie semenníkov (èasté èerpanie zo sauny, malé a bezvetrové spodné prádlo. Niekedy je neplodnos» spôsobená po¹kodením semenníkov alebo poruchami v produkte infekcie alebo zranenia. To je niekedy chyba v semenách zrelých spermií a niekedy aj úplná neplodnos». Aj choroby srdca, oblièiek a pµúc mô¾u ovplyvni» reprodukèné funkcie.

lieèbaPrvým krokom v lieèbe mu¾skej neplodnosti je zmena ¾ivotného ¹týlu. Iste, fyzická aktivita pomô¾e, rovnako ako opustenie drog, ako je alkohol. Situácia v semenách je pozitívne ovplyvnená diétou s nízkym obsahom tukov, veµkou v dobách a zeleninou a podávaním vitamínu A, ako aj C. Ak neplodnos» je produktom hormonálnych porúch, pacientovi sa podajú hormóny. Ob¹trukcia cievnych ciev sa uzavrie vo vybraných chirurgických prípadoch.

príèinyNeplodnos», ktorá pou¾íva a genetický základ. Stojí za to dosta» pod starostlivos» najmä v úspechu, keï partner odi¹iel do niekoµkých potratov v rade. Èasto dochádza k zní¾eniu plodnosti z abnormalít chromozómov. Je to tie¾ kategória génu pre cystickú fibrózu. Dôvodom neplodnosti je pravdepodobne a cestovanie prasa. Toto ochorenie detstva u mladých chlapcov mô¾e by» veµmi nebezpeèné. A¾ po 1/3 mu¾ov po dosiahnutí sexuálnej zrelosti mô¾e vyvola» zápalové opuchy semenníkov, ktoré mô¾u tvori» neplodnos». Pohlavne prenosné choroby sú rovnako zlé. Infekcie spôsobené Chlamydia trachomatis alebo Mycoplasma hominis mô¾u dokonca vies» k trvalému neplodnosti.Za zmienku stojí systém Kallman. Je to potom genetická porucha, ktorá sa vyznaèuje nedostatkom alebo zmiznutím zápachu a niekedy aj oneskorením puberty. U µudí postihnutých touto poruchou sú významne malé semenníky, penis a nízke hladiny testosterónu. Prognóza úèinku je pre pacientov s veµkos»ou semenníkov nad 2,5 cm.