Stary pousky preklad do sueasneho jazyka

https://ecuproduct.com/sk/eron-plus-dvojite-napajanie-pre-silnu-erekciu/

Technické preklady sú príli¹ dôle¾ité na to, aby sa v upravenej jazykovej forme poskytovali príjemcovi cudzieho jazyka v takých jazykoch, ktoré boli pôvodne zaregistrované v nasledujúcom jazyku. Bohu¾iaµ, preklady tzv slovom, z jazykových dôvodov sú nemo¾né, preto¾e ka¾dý jazyk definuje pojem niektorých slov inak, v osobitnom druhu vysvetµuje pojem toho, èi si vyberá frazeologické vz»ahy.

V tomto prípade je veµmi dôle¾ité zhodova» slovo po slove. Existujú ïal¹ie dary len v poézii. V ka¾dodenných jazykoch je potrebné dodr¾iava» urèité, rigidné hodnoty a ¹truktúru, ktoré sú udr¾iavané vo veµkom ¹týle a ich nedbalos» zvyèajne vedie k nedorozumeniam. Technický preklad vracia iba najväè¹iu pomoc pri minimalizácii takýchto nedorozumení. Technické preklady sú v istom zmysle prácou veµmi citlivého, zluèujúceho sa princípu v oblasti princípov. Inými slovami, preklad v reálnom zmysle vy¾aduje kµúè, ktorý by sa mal uchováva» pri vytváraní prekladu a èítaní daného textu, èo je metóda správy.Technické preklady, samozrejme, ako aj iné písomné preklady, nie sú lineárnym procesom, ale formou umenia, ktorá zahàòa pravdivý preklad iného diela. Tlmoèník pre akciu je vybra» si slová tak, aby boli ekvivalentné opatrnosti a my¹lienkam cieµového jazyka.Proces prekladu dokumentov v technickej forme je vytvorený v Technickom preklade z analýzy poskytnutých dokumentov a výpoètu objemu textu. Len pred desiatimi rokmi boli texty nasmerované len do papierovej ¹truktúry. V súèasnosti zaobchádza len so starou technickou dokumentáciou a preva¾ná väè¹ina textov je v poèítaèovej triede. Najbe¾nej¹ie pou¾ívané formáty sú samozrejme PDF, DOC alebo PTT. Po prvé, zamestnanci Oddelenia jazykového overovania aplikujú otvorenie pôvodného textu a spoznajú sa z jeho histórie. Ïal¹ou výnimkou je proces èítania veµkých odsekov odseku a prevzatie hlavnej my¹lienky. Potom sa prelo¾ia vety, dodr¾ia sa poradie a zámery autora pôvodného textu. Ïal¹ie prvky by mali by» presne v súlade s autorskými znalos»ami autora.Súèasná vec je extrémne nároèná a »a¾ká, ale v dôsledku toho priná¹a veµkú spokojnos».