Spauovanie kalorii na eliptickom trena eri

In vitro fertilizácia je reprodukcia a symptomatická lieèba neplodnosti. ART (asistované reprodukèné technológie alebo asistovaná reprodukcia zahàòa niekoµko rôznych spôsobov lieèby, ktoré sa vykonávajú na bunkovej úrovni. Oni sú vrátené v okamihu, keï iné formy pomoci zlyhali.

Výskumníci definujú IVF oplodnenie in vitro (in vitro fertilizácia. Tam je potom latinský termín. Výskum sa rozli¹uje dvoma typmi. In vivo sú to pocity, ktoré sa prená¹ajú v laboratórnom prostredí vnútri µudského tela. In vitro je to mimo ¾ivého organizmu ("na skle".In vitro oplodnenie poèíta so zavedením vajíèka na oplodnenie mimo ¾enského tela. V súèasnom zariadení sú smerované jeho hormóny, ktoré vedú proces ovulácie a potom získavajú vajeèné bunky a zhroma¾ïujú ich so spermiami (mu¾ské reprodukèné bunky. Celý proces prebieha v laboratórnych podmienkach. V mieste, kde sa oplodnená bunka zaèína deli», sa embryo dodáva ¾enskému systému, aby som ho mohol implementova» (hniezdenie do maternice. Ak sa to podarí - vznikne tehotenstvo, ktoré je u¾ prítomné v prirodzenej forme.V IVF-ET (klasickej ¹kole dochádza k spontánnemu oplodneniu v ¹pecifickom rozsahu, na ktorom sa stretávajú vajíèka a spermie (50-100 tisíc. Mie¹ajú sa navzájom vo vývoji 24 hodín, èo dáva niekoµko embryí. Na poslednom konci sú dané podmienky vhodné pre tie posledné, ktoré prevládajú v µudskom tele. Súèasná technológia je veµmi dobre vyladená a invazívna.Ktoré indikácie sú urèené na oplodnenie in vitro? Spoèiatku bola táto metóda urèená pre dámy s po¹kodenými vajcovodmi. Existuje mno¾stvo týchto príkazov a majú tie¾ mu¾ský faktor. In vitro oplodnenie sa zvyèajne uká¾e ako ¹tyri ¹tádiá. Existuje teda hormonálna stimulácia vajeèníkov (v projekte produkcie väè¹ieho mno¾stva vajíèok, zber samèích a samièích reprodukèných buniek, oplodnenie v laboratórnych podmienkach a implantácia embrya do tela matky.