Smernica eu 2000 54 es

Smernica EÚ Atex stanovuje základné po¾iadavky, ktoré musia spåòa» v¹etky výrobky, ktoré sú urèené na pou¾itie v potenciálne výbu¹ných oblastiach. Súvisiace normy funkène s pravidlami definujú ¹pecifické po¾iadavky. V rámci vnútorných predpisov zavedených v konkrétnych èlenských ¹tátoch sú regulované po¾iadavky, ktoré nie sú ¹pecifikované smernicou ani vnútornými normami. Vnútorné predpisy nemô¾u by» v rozpore s ustanoveniami smernice, ani nemô¾u by» spojené s sprísnením po¾iadaviek stanovených touto smernicou.

Psorilax

Smernica Atex bola zavedená s cieµom minimalizova» riziká spojené s pou¾itím akéhokoµvek výsledku vo veµkostiach, kde mô¾e existova» výbu¹ná atmosféra.Výrobca je výluène zodpovedný za urèenie, èi daný výrobok podlieha hodnoteniu spolupráce s atex dohodami a prispôsobenie materiálu súèasným pravdám.Schválenie spoloènosti Atex je zamerané na úspech výrobkov, ktoré sa skúmajú v oblasti nebezpeèenstva výbuchu. Existuje potenciálne výbu¹ná oblas», v ktorej sa látky kultivujú, pou¾ívajú alebo skladujú, èo mô¾e v spojení so vzduchom vytvára» výbu¹né zmesi. Najmä väè¹ina týchto látok zahàòa: kvapaliny, plyny, prach a horµavé vlákna. Mô¾u existova» napríklad benzíny, alkoholy, vodík, acetylén, uhoµný prach, drevný prach, zinkový prach.Na nárast my¹lienok na úspech, keï veµká dávka energie pochádzajúca z úèinného zdroja zapálenia prichádza do výbu¹nej atmosféry. Po zaèatí po¾iaru dôjde k výbuchu, èo je dôle¾ité riziko pre potraviny a µudské zdravie.