Simultanne prekladove cvieenia

Preklad daného výroku od samotného jazyka k ïal¹iemu sa prená¹a nielen písomne. Trh má ponuku tváre, ktorá sa ¹pecializuje na tlmoèenie v tomto po sebe idúcom a simultánnom tlmoèení. Patria k naj¾iadanej¹ím typom prekladov, aby sa s nimi stretol, prekladateµ potrebuje nielen vedomosti, ale aj silu stresu, µahkos» prejavu a dokonca takú èas» tvorivosti.

Konzekutívne vs simultánneAkonáhle u¾ bolo uvedené, rozli¹ujeme ústne interpretácie, ako sú konzekutívne a simultánne interpretácie. Prvý z nich sa opiera o skutoènos», ¾e prekladateµ má záujem preklada» výroky poèas prestávok, ktoré vedúci vedie v èase na¹ej diskusie. Tento typ prekladu funguje, ak je skupina pou¾ívateµov malá. Mô¾u to by» akékoµvek tlaèové konferencie alebo obchodné stretnutia. Súèasné preklady, tie¾ nazývané simultánne interpretácie, sa vykonávajú v zvukotesných kabínach. Prekladateµ v mu¾ovi druhého prekladateµa robí preklad textu, ktorý poèuje v slúchadlách. Ka¾dý prekladateµ robí takýto preklad za 20 minút a potom ide na zmenu. Preklad hovoriaceho je viditeµný v slúchadlách, ktoré majú µudí v danej udalosti. V prípade skupín simultánni tlmoèníci prekladajú z pasívneho (uèeného do aktívneho (rodného jazyka.

Dokonalý prekladateµ?Prekladateµ, ktorý pou¾íva simultánne tlmoèenie, si vy¾aduje veµa stresu, reflexov a dobrej dikcie. Toto je jediný z naj»a¾¹ích typov prekladov, ktoré mo¾no vykona» - µudia v súèasnej aktivite majú zvyèajne dos» intenzívne kurzy, ktoré sú rok alebo dva a hodia skú¹ku potvrdzujúcu vysokú kvalifikáciu tlmoèníka.