Registraenu pokladou v autodielni

Ka¾dý podnikateµ, ktorý pou¾íva súkromnú registraènú pokladòu v súkromnej spoloènosti, bojuje ka¾dý deò s rôznymi problémami, ktoré tieto pokrmy mô¾u vytvori». Rovnako ako v¹etky elektronické zariadenia, registraèné pokladne nie sú nezávislé od chorôb a niekedy kazia. Nie v¹etci majitelia podnikov vedia, ¾e v ktoromkoµvek bode, kde sa záznamy prená¹ajú prostredníctvom pokladnice, by mali ma» iné zariadenie - len v prípade zlyhania základného.

Nedostatok zálo¾nej pokladnice pri predaji tovaru alebo slu¾ieb mô¾e vies» k ulo¾eniu sankcií daòovým úradom, preto¾e to zabráni po¹kodeniu predajného listu v èase poruchy hlavného zariadenia. Dokumenty ulo¾ené v pokladnici by mali obsahova» servisnú kni¾ku. V tomto liste sú nielen v¹etky opravy zariadenia zadané, a tam sú tipy na fi¹káciu pokladnice alebo výmenu jeho my¹lienky. V servisnom úkone je potrebné zada» jedineèné èíslo, ktoré pokladníkovi doruèí daòový úrad, názov spoloènosti a adresu priestorov, v ktorých sa pokladnica pou¾íva. V¹etky tieto rady sú potrebné pri úspechu kontroly z daòového úradu. Akákoµvek zmena povedomia o registrácii pokladnice patrí k úlohám ¹pecializovaného servisu, s ktorým mal ka¾dý podnikateµ vyu¾ívajúci registraènú pokladnicu uzatvori» zmluvu. Èo veµa - mali by ste informova» daòový úrad o nejakej zmene servisného technika pokladníka. Predaj v registraèných pokladniach by sa mal uskutoèòova» na trvalom základe, preto¾e pri úspe¹nom zaplnení pamäte pokladnice je potrebné si vymeni» svoj názor na moderný, ktorý má súèasne aj pamä». Pravdepodobne existuje èítanie pamäte pokladnice - aj ako zmena vykonaná len oprávnenou osobou. Okrem toho musí by» táto práca vykonaná v prítomnosti zamestnanca daòového úradu. Od èítania fi¹kálnej pokladnice sa pripraví príslu¹ný protokol, ktorého jeden výtlaèok prechádza na daòový úrad a druhý na podnikateµa. Vy¾aduje, aby bol tento protokol ulo¾ený spolu s inými dokumentmi týkajúcimi sa pokladnice - jeho chyba mô¾e ma» vplyv na ulo¾enie pokuty úradom.