Registraenu pokladnicu alebo fi kalnu tlaeiareo

Pokladòa pre kaderníctvo, fi¹kálna tlaèiareò pre tesára, fi¹kálne zariadenie pre taxikára - ako si vybra» ten správny a bezpeèný kus nábytku pre denné záznamy o predaji, ktorý bude fungova» v nových podmienkach a presne zasiahne tie správne? Ktorá pokladnica bude fungova» v urèitom odvetví, v spoloènosti alebo v miestnosti? Samozrejme, reakcia na poslednú otázku nie je príjemná. Preto, a pred vykonaním vá¹ho výberu, stojí za to vedie» niekoµko tipov, ktoré vám umo¾nia vybra» si malú fi¹kálnu pokladnicu.Malá registraèná pokladòa, ako je napríklad elzab mini, doká¾e vytvori» úplne nezávisle od poèítaèa alebo notebooku. Má spravidla takmer v¹etko, èo potrebujete na to, aby ste mohli plne a komplexne pracova» samostatne, tj klávesnicu, samostatne alebo dva displeje a efektívny tlaèový mechanizmus. Mô¾e by» zriadený na recepcii alebo na predajnom pultu, alebo si ho vzia» so sebou na taxík a po riadnej konfigurácii zaznamena» predaj slu¾ieb alebo produktov.

Kto bude kontrolova» pokladne s malými rozmermi?Malá pokladnica dokonale zbiera v¹ade tam, kde nie je potrebné pou¾íva» ¹pecifickú a ¹pecializovanú internetovú aplikáciu na registráciu a predaj slu¾ieb. Je to ideálne rie¹enie pre podnikateµov, ktorí potrebujú pou¾íva» mobilné zariadenie. Prenosné registraèné pokladne malých rozmerov, t. J. Elzab mini, sú mimoriadne úèinné batérie a zároveò majú veµmi nízku hmotnos». Tento model nástrojov je skvelou voµbou pre veµké fi¹kálne sumy, okrem iného, obsluhované kozmetièkami, ktorí okrem ¹tandardnej knihy v salóne vykonávajú aj nový typ lieèby v domácnostiach svojich klientov a pre lekárov vo svojich kanceláriách alebo taxikárov, ktorí takúto organizáciu potrebujú v domácich vozidlách.

Malé rozmeryPokladnica je bezpochyby ïal¹ím zariadením, na ktoré by mala umiestni» vhodné miesto vo firme. To znamená, ¾e »a¾kým, silným a nedostatoène stacionárnym stacionárnym zariadením by mal by» tak usporiadaný priestor, aby sa tam mohol µahko umiestni». Toto nie je problém, ak je strana »a¾ká alebo veµká. Hmotnos» ani veµkos» pokladnice potom nemajú vá¾nej¹í problém. ©krabka sa objaví, keï na pokladnici nezále¾í. Potom je dobrým rie¹ením aktívna pokladnica s malými rozmermi. Nie je problém ho zvelièova» z jedného významu na druhý. Dokonca si vezmite so sebou domov alebo kanceláriu.Niektoré mobilné registraèné pokladnice sú úspe¹ne ukryté v ¾enskej kabelke a dokonca aj vo vrecku kabátu. Nevzdáva sa pochybností o tom, ¾e malá váha a veµkos» takejto pokladnice funguje dobre poèas variabilnej knihy v teréne av »a¾kých podmienkach. A rôzne u¾itoèné doplnky, ako sú silikónové kryty alebo klávesnice, zvy¹ujú komfort pou¾ívania pokladnice a jej funkènos» v rôznych podmienkach.Stojí za to spomenú» na nákupy v pokladni.