Registraene pokladnice 1 marca 2015

V nariadení sa vy¾adujú také fázy, v ktorých sa vy¾adujú fi¹kálne opatrenia. Existujú rovnaké elektronické pokrmy, ktoré slú¾ia na registráciu príjmov a sumy dane z nehmotnej transakcie. Za ich nedostatok mô¾e by» zamestnávateµ potrestaný s výraznou penále, ktorá prevy¹uje jeho zisk. Nikto nechce riskova» starostlivos» a mandát.Èasto sa stáva, ¾e spoloènos» smeruje do obmedzeného priestoru. Zamestnávateµ ochladzuje svoje materiály vo výstavbe, zatiaµ èo v podnikaní ich väè¹inou ukladá a jediný voµný priestor, tak¾e tam je miesto, kde sa uèia. Finanèné zariadenia sú preto potrebné pre butik s veµkým obchodným priestorom.Naopak, neexistuje v prípade µudí, ktorí chodia na dosah. Je »a¾ké si predstavi», ¾e sa predávajúci umiestni s veµkým finanèným fondom a v¹etkými zariadeniami potrebnými na jeho perfektné vyu¾itie. Zdá sa, ¾e sú na trhu mobilné pokladne. Majú nízke rozmery, výkonné batérie a tichú obsluhu. Vzhµad je podobný terminálom pre pou¾itie úverových zmlúv. To z nich robí výnimoèné rie¹enie pre mobilné èítanie a takto musíme osobne prejs» na príjemcu.Fiskálne zariadenia sú navy¹e charakteristické pre samotných príjemcov, a nielen pre vlastníkov podnikov. Vïaka pokladnici, ktorá je vystavená, je kupujúci povinný poda» s»a¾nos» na zakúpený produkt. V koneènom dôsledku je tento fi¹kálny text jediným dôkazom ná¹ho nákupu. Existuje viac dôkazov o tom, ¾e podnikateµ vykonáva zákonnú energiu a vypláca pau¹álnu sumu z tovaru, ktorý sa spláca aj za pomoc. Ak dostaneme mo¾nos», ¾e pokladnica v butiku je odpojená alebo nepou¾itá, mô¾eme ohlási» úradu, ktorý iniciuje príslu¹né súdne konanie voèi zamestnávateµovi. Je vystavený veµa finanèného trestu a e¹te viac si myslel na súde.Fiskálne zariadenia tie¾ pomáhajú zamestnávateµom kontrolova» financie v spoloènosti. Na konci ka¾dého dòa je vytlaèená denná správa a na konci mesiaca mô¾eme vytlaèi» celý súhrn, ktorý nám uká¾e presne, koµko peòazí sme získali. Vïaka tomu mô¾eme slobodne skontrolova», èi jeden z na¹ich zamestnancov ukradne na¹e peniaze, alebo èi je ná¹ zisk ziskový.

Tu nájdete pokladnice