Recenzie programu enova

Softvér Enova bol vyvinutý skupinou odborníkov. Najlep¹ie dizajnéri, programátori a testeri neúnavne pracovali v priebehu rokov, aby priniesli produkt dokonalé. Ich dokonalos»ou sú aj dlhé roky úzkej spolupráce s klientmi, ktorí mô¾u poèíta» s 24-hodinovou podporou sedem dní v tý¾dni. Ka¾dý zákazník sa pou¾íva individuálne. Pekná a úzka spolupráca umo¾nila vývoj softvéru takým spôsobom, ¾e by sa bránil èoraz viac a viac a viac prakticky, tak¾e by nebol rovný na trhu IT.

Program Enova Kadry tudzie¿ P³ace je softvér, ktorý efektívne podporuje riadenie dobrých zdrojov v ka¾dej spoloènosti. Spolupracuje s kanceláriami zamestnávajúcimi niekoµko a¾ niekoµko tisíc zamestnancov. Tento program mapuje komplexnú organizaènú ¹truktúru spoloènosti s veµkými zruènos»ami a efektívnos»ou. Softvér spåòa v¹etky po¾iadavky poµskej legislatívy. Pokiaµ ide o záznamy o osobných údajoch, výpoèet príspevkov na sociálne poistenie, dane, mzdy a nemocenské dávky. Softvér je urèený pre ¹irokú ¹kálu príjemcov. Mô¾u zahàòa» okrem iného zamestnancov správnej rady, úètovných úradov, spoloèností poskytujúcich slu¾by v oblasti výpoètov práce alebo personálnych záznamov, ako aj zamestnancov oddelenia µudských zdrojov alebo mzdy.

Stojí za dôveru spoloènos» s dlhoroènými skúsenos»ami. Vyberte softvér Enova HR a Mzdy pre zvý¹enie lep¹ieho riadenia známej spoloènosti. Program poskytuje výhodu zlep¹enia procesov riadenia µudských zdrojov, výkonu systému, minimalizácie rizika chýb, automatizácie procesov, rýchleho a intuitívneho prístupu k kompletným údajom o zamestnancoch. Softvér ¹etrí èas v HR oddelení a pomáha tomuto oddeleniu v »a¾kostiach pri ka¾dodennej práci. Program zaruèuje úplnú kompatibilitu s akýmikoµvek mno¾stvami a zákonnými podmienkami fungujúcimi v celej oblasti ná¹ho sveta.

Vyberte softvér Enova HR a mzdové úèty a navrhnite, aby bol personál IT jednoduchý, je vám k dispozícii dvadsa»¹tyri sezón sedem dní v tý¾dni. Pomô¾u vám nain¹talova», nakonfigurova» a otvori» softvér, pripravi» firemný informaèný systém pre akciu na lokalite programu.