Radarove ovladanie od ukrytu

Dnes sa mnoho párov sna¾í dosta» die»a. ®ije v krat¹om èase av iných dlh¹ie. Ale pre niektoré páry, aj po mnohých pokusoch, sa v¹etko pokazí. Inseminácia je stratégia, ktorá podporuje reprodukciu. Predpokladom pre túto technológiu sú oválne vajcovody v ¾ene.

Kontraindikácie sú myómy maternice, èo mô¾e ma» za následok ne¾iaduce tehotenstvo. O¹etrenie sa vz»ahuje na pokrytie, kde sú u¾itoèné spermie partnera, ako aj èerpanie spermií z banky.Inseminácia je niekoµko invazívnych a praktických metód lieèby neplodnosti. Lieèba prebieha u µudí, ktorí majú naru¹ený ovulaèný cyklus, ale stále, keï je hlien nepriateµský voèi semenu. A u µudí, keï sú ich spermie veµmi citlivé a keï sedia v malom mno¾stve.O¹etrenie sa týka mnohých princípov. Po prvé, osoba musí urobi» vy¹etrenie: stupeò èistoty vagíny, kultúru z kanála krèka maternice, pre chlamýdie a cytologiu. Na druhej strane, osoba musí ís» k lekárovi v zmysle vykonávania chlamýdií a výsevu spermy. Pred operáciou ¾ena predpisuje hormóny, injekcie alebo tablety.®e existuje minimálne mno¾stvo pohyblivých spermií, nádej na vôµu je teraz po prvej inseminácii. To prvé zlyhá, tak¾e mô¾ete pokraèova» v pokuse. Cena konania sa pohybuje od 700 do 1300 zlotých vo vz»ahu ku klinike, v ktorej sa lieèba nachádza. Rozli¹ujeme medzi intrauterinnou, cervikálnou a panvovou insemináciou.Inseminácia je posledná záchrana pred in vitro. Je to bezbolestné a pokojné. O nej sa niè nehovorí, aj keï ju lekári povzbudzujú in vitro. Úèinnos» inseminácie sa pohybuje od 5 do 25%. To závisí od veku ¾eny alebo od parametrov spermy.®ena by mala pamäta» na to, aby bola pod neustálym lekárskym dohµadom po zákroku, nezapisova» externé aktivity a neberú horúce kúpele. Ak splníme v¹etky podmienky, zvý¹i sa efektivita podujatia vo vyhµadávanom tehotenstve.