Profylaxiu zdravia jeleo

ATEX je právnou skutoènos»ou Európskej únie, ktorá upravuje po¾iadavky dôvery a kontroly zdravia, ktoré musia v¹etky výrobky plni» pre funkcie v potenciálne výbu¹ných oblastiach. Najnov¹ia smernica nadobudne úèinnos» 20. apríla 2016 po zjednotení prác, ktoré sú u¾ ¹tandardu ATEX 2014/34 / EÚ, v¹etky efekty budú musie» ma» tieto oznaèenia:

1. oznaèenie CE, 2. identifikaèné èíslo jednotky, ktorá vydala osvedèenie, 3. symbol ochrany pred výbuchom, 4. skupina výbu¹nín, 5. kategória zariadenia, 6. typ ochrany proti výbuchu, 7. podskupina výbuchu, 8. teplotná trieda.Ka¾dé zariadenie chce by» navrhnuté tak, aby kniha nepredstavovala hrozbu. Vydanie certifikátu oprávnenými osobami (. Napr. UDT-CERT, ITG KOMAG, OBAC - Centrum pre výskum a certifikácia Sp Z oo Gliwice je kombinovaný s ïal¹ími postupmi: 1. ES skú¹ka typu - má potvrdi», ¾e ¾iados» spåòa prísne smernice, zabezpeèenie 2. výrobný kvalita - postup pre schválenie systému kvality umo¾ní CE výrobok CE a vyhlásenie o zhode 3. overením výrobku - riadenie a predbe¾né hodnoty ka¾dého bodu v tom zmysle, vyrobené nadviaza» spolupráca s touto smernicou, 4. výrobok záruku kvality - postup stanovenia slú¾i k systému kvality, vrátane koneènú kontrolu a testovanie výrobkov, 5. zmluvu so zamestnancom - postup pre vykonávanie príslu¹ných skú¹ok ka¾dú vyrobenú kópiu výrobcom bezpeènostnej prevedení synchronizova» s mu¾om identifikovanej v ¹tandardných certifikát testy a oèakáva ES v zásade známej, vnútorné koleso 6 Výroba ntrol - postup na prípravu technickej dokumentácie zariadenia, musia by» doklady uchováva» 10 rokov od poslednej jednotky 7. prenos technickej dokumentácie k mene oznámené v sklade projektovej dokumentácie by mala obsahova» v¹eobecný opis projektu, nákresy, schémy, opisy, zoznam noriem, výsledky testov a výpoètov, vyhlásenie o zhode, 8. overovanie jednotkovej výroby.