Presne filtrovanie facebook

V oblasti priemyslu sa zaoberáme potrebou odprá¹enia prachu, ktorý vytvára výbu¹né zmesi prachu a vzduchu. Existujú preto dôle¾ité procesy spojené so zmenou èierneho uhlia, dreva v drevárskom sektore, biomasy, organického prachu vyskytujúceho sa v potravinárskom sektore, prachu v chemickom sektore atï. Zberaè prachu Atex je výbu¹ný separátor prachu, ktorý sa vykonával v súlade so smernicou EÚ Atex.

Na odpra¹ovanie výbu¹ných zmesí prachu a vzduchu uchovávame náradie a v¹etky in¹talácie vykonané spolu s dôle¾itou smernicou 94 / 9WE ATEX. Mô¾u by» pou¾ité na odstraòovanie prachu v blízkosti skupiny výbu¹nosti St1 a St2. Na¹e filtraèné organizmy majú 3D kategórie. Bude to rovnaké, ako keby sa vytvárali na ka¾dom mieste, ktoré je kvalifikované pre nevýbu¹nú zónu, ako aj v oblastiach s nebezpeèenstvom výbuchu22.

Na ochranu zariadení máme dve základné metódy:

Metóda potlaèenia výbuchuTáto technika vyu¾íva systémy, ktoré automaticky pôsobia na zaèiatku výbu¹ného tlaku a zni¾ujú výsledný výbuch v zárodku. Metóda je usporiadaná v tlakových senzoroch, ktoré nájdu výslednú explóziu, prenesú ju na ovládací panel, ktorý zmení spustenie ventilu valca hasiacim materiálom. Reakèný èas systému od detekcie explózie k jeho výdajom je len asi 60 ms. Veµmi rýchle potlaèenie vzniknutej explózie zabraòuje vzniku vysokého de¹truktívneho tlaku.

Metóda odµahèenia výbuchuZastaví sa pri pou¾ití v¹etkých typov membrán alebo dekompresných panelov, ktoré privádzajú explóziu z chránených potravín von. S týmto ¹týlom sa tlak, ktorý sa vyskytuje v chránenom zariadení, zní¾i na neohrozujúce ceny. Pou¾ívame rôzne typy technických membrán: okrúhle alebo obdå¾nikové, ploché alebo konvexné, vybavené snímaèom trhania alebo nie, vyrobené z karbónu alebo kyseliny. Od koncentrácie po úroveò plameòa ohniska je potrebné oznaèi» »a¾kú zónu v poli vedµa membrány.

Okrem toho pou¾itie urèených priestorov s nebezpeèenstvom výbuchu v rámci konkrétneho zariadenia, v¹etky jeho èasti a komponenty sú prispôsobené takým spôsobom, ¾e by tie¾ neboli príle¾itos»ou na vytvorenie zdroja zapálenia prachu.