Prenajom pokladnic

Mô¾e sa rýchlo predstavi», ¾e niekto dostane vysokú finanènú pokutu, preto¾e nevedel, ¾e musí vies» evidenciu v pokladni.Teraz potreba in¹talova» daòové zariadenie novitus deon e & nbsp; ovplyvòuje tých daòových poplatníkov, ktorých obrat presiahne 20 000 PLN. Toto je oveµa men¹í obrat ako v posledných rokoch, Ministerstvo financií chce obmedzi» túto hodnotu vytvorením nového zoznamu obchodov, v ktorých by obchodníci mali in¹talova» pokladnièný registra pred prvým predajom. V súèasnosti musí ka¾dá právnická firma & nbsp; ma» povinnú pokladòu. V prípade výpadku pokladnice, keï nemáme rezervnú daòovú pokladòu, mali by ste sa úplne vzda» predaja.

VaryforteVaryforte - Zbavte sa kàèových ¾íl a u¾ívajte si krásne nohy!

Ak daòovník nemá registraènú pokladòu a zodpovedná osoba ju zlikvidovala, bude mu ulo¾ená pokuta a¾ do vý¹ky 240 denných sadzieb za nevykonanie "knihy". Hor¹ie zanikol, ¾e venovaný na odpoèet alebo vrátenie dane z pridanej hodnoty z 90% èistej kúpnej ceny, a nemajú jednoduchý odpoèíta» 30% daò v dobe nemajú peniaze. & Nbsp; Trest 240 denných sadzieb pre daòových poplatníkov dostáva nekalého konania knihu. Nielen, ¾e v prípade, ¾e daòovník nemá okrem toho, ¾e táto transakcia bude dokonèená dohody v DPH bude navy¹e ulo¾ená pokuta a¾ 720 denných sadzieb, odòatím slobody a¾ na 2 roky alebo oboma tresty súèasne.V prípade, ¾e èinnos» daòovníka vz»ahuje na väè¹inu dopravných slu¾ieb, distribúcie LPG, predaj autodielov, sa spojil s dodávkou zariadení plus televízie alebo rádia, ¾e rovnaké alebo podobné èasti fotoaparátu - poplatník musí bra» pokladòu. To je jedna vec, keï sa odporúèa dodáva» predmety z drahých kovov, pri dodávaní poèítaèových dát alebo tovaru dodaného na pou¾itie alebo v aukcii. Povinnos» bezdôvodne na roèný príjem sa týka predaja & nbsp; tabakové výrobky, alkoholické nápoje, nemá zmysel PKWiU dôkazu trvalých výnimiek. V súèasnej odstúpenia vyplatí pokladòa, aby podnikatelia, ktorí hovoria, slu¾bu na myslenie µudí, ktorí sa nepodieµajú na hospodársku èinnos» a poµnohospodára pau¹álu. Za predpokladu, ¾e v¹etky výhody daòovníka sú zdokumentované s faktúrou identifikujúcou príjemcu. Tie¾ predaj vstupeniek a rezervácie sedadiel pre osobnú dopravu, kde podobnú èinnos» vytvorila po¹ta, banka alebo podobná in¹titúcia. Iba daòoví poplatníci, ktorí tieto èinnosti vykonávajú v roku 2015, musia po prekroèení subjektívnych výnimiek pou¾i» registraèné pokladnice.