Pravidla pre vyber osvetlenia na pracovnych staniciach

Keï mô¾ete prizna», ¾e osvetlenie pre daný byt je veµmi dôle¾ité. Ústredný názor sa samozrejme zastavuje na ¾ivotnos» svietidiel, na cene a tie¾ na ekologickom vzhµade. Nemô¾ete v¹ak zabudnú» na pohodlie pou¾ívania známeho typu osvetlenia, ktoré nie je o niè menej dôle¾ité. Niekedy mô¾e ¾i» aj ten najdôle¾itej¹í, ak chce na vybranom type osvetlenia pracova» ako dôkaz.

Je preto vhodné zvá¾i», èi je mo¾né skontrolova» ¾iarivky, ak sa napríklad rozhodnete usporiada» kancelársku miestnos». V poète okamihov urèite zaujme, ¾e tieto lampy mô¾u svieti» veµmi dlho v kombinácii so starými ¾iarovkami. Ich energia v¹ak mô¾e klesa» oveµa rýchlej¹ie, ak je zvyèajne obsiahnutá a vybraná. Nesmiete zabudnú» na stroboskopický efekt, ktorý je pre oèi mimoriadne za»a¾ujúci.

Okrem toho by mal spomenú», ¾e ¾iarivky, hoci platia za ekologické, nie sú v skutoènosti také. Je to spôsobené tým, ¾e obsahujú rôzne toxické látky, v súèasnej ortuti, ktorá je veµmi ¹kodlivá, a preto je vhodné zvá¾i», èi je investovanie do takéhoto osvetlenia tým správnym rie¹ením. Medzi poslednými dôvodmi stále stojí za to analyzova» ponuku iných druhov osvetlenia, vybra» tie, ktoré poskytnú celkom dobré technické parametre a zároveò to nebude nebezpeèné pre zdravie a ¾ivotné prostredie.

Samozrejme, obyèajné ¾iarovky nie sú bez nevýhod. Po prvé, µahko horia a ich povrch sa zahrieva. Dobre si nabijú napájanie, ak sú zapnuté, a preto, keï je vidie», výber vhodného osvetlenia mô¾e by» kombinovaný s druhou analýzou svetelných produktov otvorených pre trh. Hoci v tomto postupe bude silné nájs» také lampy, ktoré uspokoja v¹etky zále¾itosti spojené s pou¾ívaním daného interiéru a aktivitami, ktoré v òom najèastej¹ie vykonáva.