Povinnosti zamestnavateua sa uetuju agenture doeasnej prace

V Poµsku sa získajú iba úèinné a technologicky vyspelé zariadenia, vrátane vysávaèov atex alebo centrálnych priemyselných vysávaèov vyrobených spolu s radou atex. Na týchto èíslach je zaistená bezpeènos» pri práci, ochrana práce a funkènos» slu¾ieb. Najvy¹¹ia úèinnos» nasávania a filtrácie bola dosiahnutá vïaka pou¾itiu vynikajúcej triedy prísad, technicky zlep¹enej kon¹trukcii a neustálemu vývoju veµkosti filtraèných, vákuových a filtraèných techník.

V poµskom ¹irokom sortimente nájdete nielen malé priemyselné vysávaèe, ale aj profesionálne veµmi dobré stroje na výrobu triesok a kvapalín, ako aj agregáty typu S, ktoré sú záväzné pre priemyselné vysávaèe a vákuové dopravníky.

Odsávanie, vysávanie, vákuové èistenie a vákuová preprava pomocou odsávacích agregátov s intenzitou 3 a¾ 300 kW, s filtraèným systémom niektorých tvarov a typov µudí, ktoré rozdeµujú prach.

Stacionárne sacie jednotky nasávajú v¹etky neèistoty cez vstavané vysávacie zariadenia a ukladajú ich do zvy¹ných nádr¾í alebo prepravných zariadení. Sériovo vyrábané prvky sú spojené s jednotlivými zále¾itos»ami.

Sme priekopníkom v inovatívnych mobilných odsávacích jednotkách. Tieto agregáty sú umiestnené na prívesoch alebo nákladných automobiloch, sú tie¾ optimálnym prostriedkom pre prácu pre spoloènosti, ktoré ponúkajú upratovacie slu¾by pre priemyselné prevádzky. Tieto riady sa konzumujú pri nasávaní väè¹ieho mno¾stva suchého výrobku z veµkých vzdialeností. Boli pripravené podµa ADR s ochranou proti explózii podµa ATEX.

Navrhujeme, vytvárame, montujeme nástroje a odpra¹ovacie zariadenia. Vyrábame in¹talácie pre odpra¹ovacie stroje, súpravy zariadení a budov vo v¹etkých odvetviach priemyslu. Navrhujeme a montujeme in¹talácie pre výbu¹ný prach.