Povinnosti rodieov nevesty a enicha

Smernica ATEX je materiál, ktorého dôle¾itým projektom je ochrana zón ohrozených výbuchom. Tento princíp sa pou¾íva pri ka¾dom zariadení a ochrannom systéme, ktorý mô¾e v priamej alebo nízkej technológii vies» k výbuchu metánu alebo uhoµného prachu. Tento princíp má veµký význam ako dôkaz o baniach, kde je veµmi cenným rizikom výbuchu.

Táto skutoènos» znamená po¾iadavky atex pre príslu¹né zariadenia. Malo by sa v¹ak pamäta» na to, ¾e ide o v¹eobecné potreby, ktoré je mo¾né rozvinú» v iných dokumentoch. Je v¹ak potrebné ma» na pamäti, ¾e po¾iadavky stanovené v ¾iadnom rie¹ení sa nemô¾u lí¹i» od smernice.Jednou z rezervácií atexu je potreba kontrolova» a oznaèova» zariadenie alebo ochranný systém z hµadiska spolupráce s bezpeènostnými po¾iadavkami. Takáto kontrola sa vykonáva notifikaèným orgánom a ka¾dé zariadenie by malo by» vybavené pohybom CE, ktorý by mal by» v¹etko istý. Oznaèenie CE má ovplyvni» bezpeènos» pou¾ívania, ochranu zdravia a ochranu ¾ivotného prostredia.Okrem toho by sa zariadenia a ochranné metódy mali dodáva» s oznaèením Ex - to znamená odborné oznaèenie ochrany pred výbuchom.Obidva zariadenia a ochranné ¹týly, ktoré sa budú nachádza» v oblastiach ohrozených výbuchom metánu alebo uhoµného prachu, by mali by» dokonèené v súlade s technickými informáciami. Vykonáva sa na analytickej platforme mo¾ného po¹kodenia poèas práce. Nakoniec sa musia vytvori» ako ¹tandardné, ako aj komponentové.Zariadenia, ochranné systémy, èasti, podzostavy by mali by» vyrobené z takých výrobkov, ktoré by ¾iadny systém nebol schopný prispie» k vznieteniu. To znamená, ¾e nemô¾u by» horµavé a nemô¾u sa vyskytnú» v chemickej reakcii s výbu¹nou atmosférou. To znamená, ¾e v ¾iadnom prípade nemô¾u nepriaznivo ovplyvni» bezpeènos» výbuchu. Musí existova» silná korózia, dodr¾iavanie elektrickej energie, mechanická pevnos» a teplotné úèinky.Smernica ATEX na konci má predov¹etkým ochranu trvania a zdravia µudí.