Pomoc moje die a nechce jes

¥udia pou¾ívajú problémy ako dospelí, tak deti. Niektorí µudia sa mô¾u riadi» sami, ale niekedy je ukázaná nepostrádateµná pomoc profesionála. Najmä v prípade detí stojí za to reagova» rýchlo. Nenoste niè zlé alebo poni¾ujúce v tom, ¾e rodièia sa cítia bezmocní a tie¾ nevedia, ako pomôc» svojmu die»a»u. Láska sama jednoducho nestaèí. Príèiny rôznych problémov mô¾u naozaj veµa ¾i». Zaèínajúc situáciou zastra¹ovania prostredníctvom stresu súvisiaceho s materskou ¹kolou alebo ¹kolou, vá¾nou chorobou, a¾ po rozvod rodièov, ob»a¾ovanie alebo smr» blízkeho.

Deti zo zoznamu za¾ívajú oveµa viac a viac, èasto je dôvod obviòova» a v dôsledku chýbajúcich reakcií dospelých alebo neprimeraných reakcií sa mô¾u niektoré ru¹ivé symptómy zintenzívni». Staèí sa pozrie» na ¹tatistiky, koµko pokusov o samovra¾du dochádza medzi men¹ími a men¹ími de»mi, aby sme pochopili rozsah problému.

Aké situácie dávajú dôvod na zvá¾enie toho, èi ide o detského psychológa?

Samozrejme, v¹etky útoky nekontrolovateµných vá¹ní a sily sú znepokojujúce. Áno, trojroèné die»a je v súèasnej príle¾itosti prezentova» svoju nespokojnos», ale staré deti by u¾ mali kontrolova» svoje reflexy hnevu. Ak sa to stane inak, je to jednoduchý signál na prechod na detského psychológa.Výskyt zmáèania u detí vo veku nad 5 rokov a dáva dôvody pre nejaké obavy a ¾e ohlasuje pomerne významné emocionálne problémy, a to na inom pozadí. V tomto prípade je náv¹teva detského psychológa dokonca nutnos»ou.Traumatické situácie v¾dy spôsobujú ¹pecifické reakcie tela. Noèné mory, nespavos» alebo podrá¾denos» sú v normálnom poète reakcie tela na stres. Mali by v¹ak prekroèi». To, ¾e tieto ¹táty sa riadia viac ako niekoµkými tý¾dòami, je stále kµúèom k tomu, aby sa slu¾ba obrátila na ¹pecialistu.Problémy so ¹kolou mô¾u plynú» z pomal¹ieho intelektuálneho rozvoja die»a»a, ale sú tie¾ znakom hlb¹ích problémov. Urèite, mladý psychológ je v byte, aby mohol diagnostikova» skutoènú príèinu problémov, zatiaµ èo ten istý je platformou pre ïal¹iu prácu.Ru¹ivé sú aj násilné èiny proti rovesníkom, µah¹ím µuïom a zvieratám. Obete domáceho násilia sa èasto správajú takto. Potom, ktoré vytvárajú vá¾ne dôsledky u¾ v byte pre dospelých, je potrebné zasiahnu» naozaj skoro.

Ako to, ¾e dôvody pre mladého psychológa nie je veµa, a nie je to posledný úplný register. Treba tie¾ ma» na pamäti, ¾e akékoµvek rýchle zmeny v údr¾be die»a»a mô¾u naznaèova», ¾e sa s die»a»om deje nieèo zlé a ¾iada» ochranu odborníkov.