Pokladoa kouko stoji

Fi¹kálna pokladnica bola vynájdená v 19. storoèí Jamesom Jacobom Rittym na kontrolu zamestnancov jeho krèiem. Tam bolo niekoµko barov v Daytone (tam boli aj slávne miestne mafiá¹, ale rovnaký objekt pre konkrétny príbeh. Bol nieèo efektívne a nepáèilo sa mu, keï ho podvádzal. Kto nás má rád? V urèitom ¹tádiu svietila ¾iarovka a skoèila na pláne postavi» nové zariadenie.

Toto zariadenie revolúciu v obchode, aj keï prvé kópie neboli moc ako tie elektronické pokladnice - boli zobrazené z budíka aj zo zásuvky, a poèas transakcie bol poèu» populárny zvuk. Vynálezca po patentovaní zariadenia zalo¾il so svojím priateµom malú továreò, ktorá sa preslávila na celom svete. Hoci dnes málokto z nás spája meno Ritty, zatiaµ èo v prácach na internetových stenách venovaných fi¹kálnym tlaèiaròam je dôle¾ité nájs» problém.Veµká alebo malá fi¹kálna suma? Voµba závisí od va¹ich potrieb!Registraèné pokladnice rozdeµujeme na:- registraèné pokladnice ECR (elektronické registraèné pokladne - nenahraditeµné, s men¹ou pamä»ou RAM, bez mo¾nosti roz¹írenia. Obmedzená pamä» RAM znamená, ¾e po niekoµkých rokoch je zariadenie u¾itoèné pre spoluprácu, aj keï menej èasto, bude trva» dlh¹ie.- pokladnièné pokladne - tzv poèítaèové pokladnice - s rozsiahlej¹ou RAM, s perspektívou výmeny tém a roz¹irovaním obsahu.Medzi pokladnicami ECR mô¾eme uvies»:- prenosné registraèné pokladne - elegantné a malé registraèné pokladne elzab mini e atraktívne pre malých investorov a na podporu outdoorových podujatí- registraèné pokladne s jedným sedadlom - skvelé v kioskoch a obchodoch vïaka svojej krátkej veµkosti, jednoduchému pripojeniu k poèítaèovým váham a èítaèke kódov, ktoré sa tie¾ zhroma¾ïujú na dosah ruky- registraèné pokladnice - vhodné pre väè¹ie obchody, èo je ¹anca na dodr¾anie následných platobných terminálov, registraèných pokladníc a skladového programu. Majú veµa rôznych pracovných miest, ako sú platby za úèty a predaj dobíjania mobilných telefónov.