Pokladoa jastrab

Predov¹etkým je to o finanènej a finanènej tlaèiarni nie je jedna vec. Potom sú tu nástroje, ktoré sú od seba veµmi odli¹né. Hoci sú zvyèajne navzájom zamieòané, majú rôzne systémy registrácie predaja a predstavujú rôzne funkcie.

Dr ExtendaDr Extenda - Nehanbite sa svojho penisu! Vyu¾ite Dr Extenda a zabudnite na komplexy!

Pokladne majú celý systém riadenia predaja. Obsahujú databázu tovarov a slu¾ieb, tak¾e nemusíte by» pripojení k ¾iadnemu inému zariadeniu. Preto mo¾no poveda», ¾e sú sebestaèné. Vzhµadom k tomu, ¾e sú schopné viacerých funkcií ako finanèné tlaèiarne, sú prístupnej¹ie, èo je urèite výhodou. Je známe, ¾e ka¾dý mô¾e vidie», koµko zarobi» a zároveò najmenej utráca».Finanèné tlaèiarne sú rozsiahle pokladnice. Okrem mo¾nosti tlaèe potvrdení a spôsobenia predajného systému majú e¹te rozsiahlej¹ie funkcie. Mô¾u napríklad kontrolova» zásoby produktov, ktoré má daná spoloènos» v na¹ich mo¾nostiach. Vïaka takýmto ponukám v¾dy viete, èo mô¾ete v danom momente z hypermarketu dosta» a èo by ste mali kúpi» v správny èas. Okrem toho mô¾ete vidie» ich nové propagaèné akcie. Nie je to len obvyklé zní¾enie cien, ale zároveò lacnej¹í predaj tovaru v balení, napríklad: Predám dva výrobky a tretí dostanete zadarmo. Ïal¹ou výhodou je, ¾e sú schopní tlaèi» faktúry DPH priamo, ako aj ponuku na zlep¹enie príjmu pred tlaèou. Takáto ponuka nemá daòové registre. Nie sú v¹ak sebestaèné v oddelení od finanèných registrov a musia by» pripojené k externému predajnému systému, tj poèítaèu, aby fungovali správne. Je to to isté ako chyba, keï aj chyba. Funkcia potom existuje, ¾e bez poèítaèa neexistuje ¾iadna nádej na tlaè potvrdenia. Nákup poèítaèa má tie¾ dodatoèné náklady. Výhodou v¹ak je, ¾e údaje o predaji nain¹talované v poèítaèi sú presnej¹ie a jednoduch¹ie. Fi¹kálne tlaèiarne vynikajúco konzultujú v prostrediach, kde je databáza tovarov veµmi ¹iroká. Napriek obrovskej výhode fi¹kálnej tlaèiarne cez registraènú pokladnicu, pred voµbou o ich kúpe, stojí za zvá¾enie, èi potrebujeme takéto ¹pecializované vybavenie. Pre ¾eny, ktoré prevádzkujú malé obchody, nepotrebujete taký rozsiahly pracovný systém a náklady na registraènú pokladnicu sú mlad¹ie ako fi¹kálna tlaèiareò.