Pokladoa jantaru plus

Príjem z pokladnice novitus lupo je mimoriadne dôle¾itý dokument pre mana¾érov a pre mu¾ov. Základnou povinnos»ou je vystavi» takéto dôkazy o predaji, nové by mali v¾dy odobra» s nimi doklad o zaplatení.

Bohu¾iaµ, niektorí z nás nevenujú veµkú pozornos» príjmom, ktoré mô¾u ma» v zlých prípadoch zlé následky. Ako dlho by sme mali takéto výtlaèky uchováva» v pokladniciach av ktorých situáciách mô¾u by» u¾itoèné?

V prípade podnikateµov je situácia trochu jednoduchá. Mali by chráni» kópie potvrdení na 5 rokov - v prípade kontroly od daòového úradu. Preèo v¹ak taký dokument pre klienta?Tento malý odpad v papierových vreckách mô¾e ma» ¹iroký význam. Ak poznáme platnos» dokladu o pokladniènom dokumente a vieme, èo znamená, ¾e tento dokument správne uchováme, mô¾eme získa» veµa. Zaoberá sa predov¹etkým súèasnou formou, v ktorej plánujeme inzerova» nakúpené tovary alebo ich da» nám a zbiera» na¹e peniaze. V takom prípade predávajúci po¾iada o vystavenie potvrdenky o potvrdení inzerovanej transakcie. Kedy musíme myslie», keï sa pokladnica sna¾í vytvori» s»a¾nos»? Ak kupujeme potravinárske výrobky, mô¾eme nahlási» problémy súvisiace s nimi a¾ do 3 dní. Oveµa dlh¹ie by sme mali ulo¾i» tieto doklady, ktoré sú dokumentom na nákup odevov, obuvi, nábytku alebo zariadenia RTV. Tu zákon dovoµuje a¾ 24 mesiacov na zistenie vady a tie¾ na podanie s»a¾nosti. Len v prípade, ¾e nedostaneme potvrdenie, na¹a s»a¾nos» nebude akceptovaná. Èím väè¹í je poèet inzerovaných tovarov, tým väè¹ia je strata spojená s nedostatkom dokladu potvrdzujúceho takýto predaj.

Nezabúdajme teda na príjmy, ktoré nám predajca musí poskytnú» poèas nakupovania. Nezabúdajme, ¾e takéto dokumenty by mali by» uchovávané v uspokojivom meradle. Mô¾eme vyrobi» obálky, v ktorých budeme uklada» potvrdenia v chronologických organizáciách, mô¾eme venova» ¹peciálnu ¹katuµu poslednému cieµu. Je dôle¾ité, aby bol dokument potvrdzujúci zále¾itosti, ktoré sme vykonali, re¹pektovaný dovtedy, kým sa mô¾e bráni» proti základu podania s»a¾nosti.