Pokladoa euro 500t prakticky manual

Prolesan Pure

V súèasnej dobe takmer v ka¾dom obchode musíme vzda» poèítaèového predaja. Základným vybavením pre tento typ predajní je preto fi¹kálna pokladnica bingo xl - zariadenie, ktoré pova¾uje úlohu za príli¹ veµkú na to, aby zastavila zaznamenávanie obratu, a vý¹ku dane, ktorá je rentabilná aj pri DPH, v úspechu maloobchodného predaja.

Prvým typom tohto nábytku je fi¹kálna pokladnica ERC. Je to ïaleko od jednoduchého zariadenia, ktoré má relatívne nízku pamä» RAM (kapacita je v rozsahu od individuálnych a¾ po osem megabajtov. Zvyèajne staèí asi na pä» rokov èinnosti - po poslednom období by mal vlastník kúpi» novú pokladnicu alebo jednoducho nahradi» fi¹kálny modul. Externé zariadenia mô¾ete pripoji» do fi¹kálnej meny ERC - nemô¾ete predáva» pomocou poèítaèovej aplikácie.

Medzi typmi ERC sú okrem iného prenosné registraèné pokladne, známe ako mobilné registraèné pokladnice. Zvyèajne sa pou¾ívajú v stredne veµkých podnikoch alebo na trhoch alebo bazároch, kde je ich kompaktná veµkos» veµkou výhodou. Populárne sú aj jednoradové pokladnice s mierne ¹ir¹ou voµnos»ou ako mobilné modely. Tie¾ k nim pripoja iné zariadenia, ako napríklad váhy.

Veµa pokroèilého typu nábytku je pokladnièná pokladòa. Poèítaèe sa na ne prispôsobia, èím preberajú registráciu obratu a realizujú mnohé rôzne èinnosti, ktoré sa vz»ahujú na zber jednotlivých produktov, navy¹e na ich predaj. Najbe¾nej¹ie POS metódy sa zvyèajne zameriavajú na: fi¹kálnu tlaèiareò, klávesnicu, monitor (¹tandardný aj hmatový a poèítaè. Ak je zahrnutý, ale zaoberá sa roz¹íreným systémom, pokladnicu je mo¾né kombinova» s prakticky v¹etkými externými podpornými zariadeniami.

Pokladnica POS je veµmi dobrá investícia, preto¾e na rozdiel od pokladnice ERC existuje mo¾nos» roz¹íri» pamä» RAM, vymieòa» si softvér za iné a in¹talova» výkonnej¹í procesor. Stojí za zmienku, ¾e v tomto usporiadaní nie je fi¹kálne zariadenie len pokladnicou, ale tlaèiaròou, ktorá vydáva potvrdenku.