Pokladnieny eisty alebo hruby limit

In vitro (oplodnenie in vitro je èasto záchranná doska pre páry hµadajúce die»a. Je to pomalý a stresujúci proces, ale veµa dobrých párov mô¾e vïaka tejto technológii po¾íva» svoje ¾elané potomstvo, aj keï iné formy sa ukázali ako nespoµahlivé. Lieèba spoèíva v spojení spermie s vajíèkom v laboratórnych podmienkach mimo tela ¾eny.

Diet Stars

Indikácie v strede mô¾u by» príèinou na strane partnera (zní¾ené parametre spermií, ako aj na priateµa (ob¹trukcia vajíèkovodov, neschopnos» ovulácie. Èastou známkou in vitro fertilizácie je idiopatická neplodnos», ktorej príèiny nie sú známe. Pred vykonaním in vitro je nevyhnutné, aby pacient vykonal súbor laboratórnych testov a partnera pre výskum spermií. Ïalej budúci rodièia musia písomne vyjadri» svoje vedomosti, aby mohli postupova». Ïal¹ou formou je hormonálna (farmakologická stimulácia ¾eny, v zariadení na zvý¹enie poètu dospelých oocytov. Lieky a ich dávkovanie sú vy¹etrené individuálne odborníkom v súlade s výsledkami predchádzajúcich ¹túdií pacienta. Druhým obdobím je získanie vajeèných buniek ¾eny v názve urèenom ¹pecialistom. Lieèba sa uskutoèòuje v celkovej anestézii a niekoµko minút. Spoèíva v prepichnutí viditeµných vezikúl v oboch vajeèníkoch v zmysle zhroma¾ïovania folikulárnej tekutiny obsahujúcej oocyty. Zároveò sa partnerka pacienta prezentuje darovaním spermy (je potrebné zachova» sexuálnu abstinenciu niekoµko dní pred podaním. Ïal¹ím krokom je väzba zhroma¾dených vajec na spermie v laboratórnych podmienkach. Embryá vytvorené pri poslednej lieèbe sú zalo¾ené v inkubátore, kde sú ideálne podmienky pre ich vývoj. Po niekoµkých dòoch sa pacient zavedie do maternice pacienta pomocou tenkého katétra. Tento okamih metódy nie je silný, tak¾e nevy¾aduje anestéziu. Po transplantácii embrya by mal pacient zní¾i» fyzickú aktivitu (je potrebná krátka abstinencia a prejs» na jednoduchý ¾ivotný ¹týl. Po dvanástich dòoch musí ohlási» kliniku biochemické tehotenstvo. V piatom tý¾dni po operácii sa odporúèa urobi» ultrazvuk potvrdzujúci tehotenstvo. V prípade poruchy je mo¾né procedúru zopakova» pomocou hotových rezervných embryí. Podµa najnov¹ieho výskumu je úèinnos» in vitro pribli¾ne 40%. Táto lieèba je v¹ak poslednou pomocou pre páry, ktoré neúspe¹ne ¾iadajú o die»a.