Pokladnice s obsluhou eitaeky kodov

Kapusta patrí k najvýznamnej¹ej aj pou¾ívanej zelenine v poµskej kuchyni. Existuje veµa pokrmov, ktoré sa nauèia na základe bielej kapusty alebo kapusty. Z posledného faktora je elektrický kapustový drviè mimoriadne dobrou jedlom v hromadných stravovacích zariadeniach, v re¹tauráciách av pôvodných typoch priestorov, ako aj v domácnostiach.

Elektrický zverový vrták vám dáva okam¾itý plátok µubovoµného mno¾stva tejto zeleniny. Pred rozdrobením sú kapusta kapusty zbavené horných listov a a¾ potom sa pou¾ívajú na skartovanie. Ale skôr ne¾ sa ocitnete v krájaèke, musíte ich zbavi» pevného koreòa. Nie je nutné pou¾íva» túto metódu nô¾ou, preto¾e moderný rezaèka má mo¾nos» zní¾i» koreò bitom. Na základe prístroja je stredne veµká hlava kapusty, keï sa stane veµa ¹iroká, potom by mala by» rozrezaná na èas» pred drvením. Slicer & nbsp; je vyrobený z hladkej nehrdzavejúcej ocele. Telo stroja je tvorené trojvrstvovým prá¹kovým lakom. Vïaka posuvnému lo¾isku a ¹peciálnemu tesniacemu systému nie je celá kon¹trukcia odolná voèi podmienkam ¾ivotného prostredia, ktoré sprevádzajú proces rezania kapusty. Aby bolo zabezpeèené, ¾e elektrický drviè je dobre chránený, je nutné maza» hlavný hriadeµ ka¾dých pätnás» roèných období jeho výroby a skontrolova» napnutie klinových remeòov. Drviè je poháòaný elektrickým pohonom, ktorý vïaka lisovaciemu zariadeniu poháòa rezný kotúè, ktorý je v¾dy vyrobený z liatiny. Hlavný hriadeµ, na ktorom je disk pova¾ovaný, nesie, vïaka ktorému je zabezpeèené triviálne a dlhodobé pou¾ívanie drvièa. Zrenie kapusty pomocou elektrického drvièa nespôsobuje príli¹ veµa práce, skracuje èas drvenia, ale nevy¾aduje veµkú fyzickú úlohu, ak obsahuje miestnos» v prípade be¾ných krájacích strojov. Aké hlboké miesto v prípade drvenia obrovskej èasti tejto zeleniny. Ïal¹ou výhodou takéhoto nástroja je skutoènos», ¾e strúhaná kapusta nie je schopná vypadnú» a vrhnú» ïal¹iu miestnos». A preto¾e, preto¾e so ¹peciálnym ku¾eµovým násypníkom, kapusta padá priamo do sudu, veµkého hrnca, vrecka alebo sila.