Podpora rozvoja spoloenosti z europskych fondov

Povinnos» ma» registraènú pokladòu zahàòa menej a menej samostatne zárobkovo èinných osôb. Z roka na rok dochádza k odòatiu menej ¾ien zo súèasnej povinnosti. Typy pokladníc sú trochu. Ak chcete vybra» najvhodnej¹iu pre danú èinnos», stojí za to vedie», èo sa od seba odli¹uje. Medzi pokladòami je charakterizovaná:

1. Jednorazové pokladne - ide o najväè¹iu skupinu pokladní. Preto existujú najzrejmej¹ie registraèné pokladne, ktoré sa najèastej¹ie vyskytujú v obchode, ktorých funkènos» závisí. Ich výhodou je pomerne nízka cena a jednoduchá slu¾ba. Pre niektoré modely je mo¾né pripoji» periférne zariadenie, napr. Poèítaè. Toto je zriedka v¾dy vykonané kvôli ¹pecializovanému softvéru na námestí pre jednotlivé modely takýchto pokladníc.

2. Prenosná pokladòa - Tak¾e mobilná pokladòa. Jeho malá veµkos» ho dokonale zapadá do krátkej kabelky pre ¾eny. Ich pomerne nízka hmotnos» umo¾òuje bez problémov privies» ich na opaèné miesta. Takéto pokladne sú veµmi odolné batérie, tak¾e mô¾u vytvára» mnoho hodín bez pripojenia na elektrickú energiu. Jedineèné technické vlastnosti robia mobilnú pokladòu dobre pri èítaní aj v miestach s malým vyu¾iteµným priestorom. Najèastej¹ím vybraným modelom z posledného prvku je & nbsp; posnet mobile eu.

3. Poèítaèové pokladne - Najmodernej¹í typ pokladnièných pokladníc. Ide o poèítaèové pripojenie s fiskálnou tlaèiaròou. Pokiaµ je to mo¾né, tlaèiareò nemô¾e fungova» správne bez pripojenia k poèítaèu. Iba pripojený k nej vytvára iný spôsob pokladnice. Pre jeho prevádzku je u¾itoèné in¹talova» ¹pecializovaný poèítaèový softvér. Napriek týmto podmienkam vytvára veµa mo¾ností, je to znaène praktické pri plných typoch takýchto pokladníc. Mô¾u ¾i» s pripojenými externými zariadeniami. Vytvára najväè¹í komfort slu¾by a hµadá ju vo vy¹¹ích in¹titúciách, kde nakupovanie je nebezpeèné. Správy v poèítaèi sú presnej¹ie ako na jednoduchých pokladniciach.

4. Systémové pokladne - Mô¾u fungova» v sieti s poèítaèom a mno¾stvom iných pokladníc, a preto sa dokonale zhroma¾ïujú v dospelých obchodných predajniach. Spája sa s novými zariadeniami, napr. Èítaèkou èiarového kódu alebo stupnicou. Takéto rie¹enie urýchµuje zákaznícky servis a väè¹iu jednoduchos» pou¾itia.