Paragon servirka

Veµmi èasto poèujeme o prácach, ktoré µudia na súbore vedia, aby si uvedomili, ¾e by mali prija» potvrdenie z obchodu. Ale pre malého chleba je tento doklad alebo jeho o¹etrenie najmenej. Nakoniec zaplatí rovnakú sumu za nakupovanie, bez ohµadu na to, alebo bude ma» potvrdenie, alebo nie. A pre túto odli¹nú stranu, to znamená, ¾e predávajúci, alebo skôr majiteµ obchodu, je obrovský rozdiel. Vystavenie potvrdenia znamená, ¾e nákup klienta je vyrovnaný s titulom ¹tátnej pokladnice.

Povinnos» vystavi» potvrdenieA ak ten ståpec neèerpá, u¹etrí na poslednej, preto¾e nebude môc» uskutoèni» súèasný nákup a v¹etky peniaze vynalo¾ené klientom sa dostanú do vrecka. Táto druhá cesta nie je dôle¾itá a jednoduchá. Z tohto dôvodu musí by» povinná umiestni» pokladnicu v obchode. Na poslednej registraènej pokladnici by ste mali da» v¹etky nákupy vykonané pou¾ívateµmi a nevyhnutne vyda» potvrdenie zákazníkovi. Mo¾no, ¾e obchodovanie s nákupmi sa prejaví pod kontrolou daòového úradu, ktorý sa nevyjadruje, a v období, keï nevydáme potvrdenie, alebo e¹te hor¹ie, ¾e nebudeme nakupova» v pokladni, budeme ma» veµké problémy. Hrozí za rovnakú mimoriadne veµkú finanènú pokutu, nie v¹ak pre majiteµa obchodu, ale aj pre predávajúceho. Preto by sme mali ma» na pamäti, ¾e pri výrobe v sklade nás zaujíma povinnos» vyradi» sumu, aj keby bol majiteµ smrteµný a zdalo sa, ¾e urobí inak. V prípade kontroly bude predávajúci stále zodpovedný za neèestné správanie.

Daòové únikyTak¾e keï zaènete obchod, musíte vedie», ¾e musíte získa» pokladnicu. Pokladòa v hypermarkete je taká potrebná ako materiál, ktorý budeme predáva». Bez jedného alebo druhého podnikania nemô¾e trva». Veµmi registrované príjmy v mo¾nostiach predajne, väè¹ie zisky v obchode a èo sa deje od dane, ktorá sa má zaplati». Tak¾e neexistuje ¾iadne vysvetlenie pre nedostatok zlo¾ených príjmov. Dane zaplatí v¹etci a zúètovávajú v¹etky úèty na daòovom úrade. A tak dane z príjmov nie sú tak obrovské ako pravdepodobná sankcia za to, ¾e nezaplatíte za fi¹kálnu sumu. To je nepochybne veµké sumy pokút, tak¾e nestojí za to riskova». Na to nemô¾eme robi» niè iné ako prevzia» daò.

Výber správnej pokladniceJe dôle¾ité a finanèná pokladòa je pre jej obchod nenahraditeµná, preto¾e výber pokladníc je ¹iroký. Existujú rôzne fi¹kálne pokladnice. Vyberáme ten správny, ktorý zohµadní spôsob a postavenie obchodu, ktorý budeme smerova». Ak podnik bude znaène zvá¾i» predajcov, je potrebných veµa pokladníc a tak ïaleko od registraèných pokladníc. Vzhµadom na to, ¾e hµadanie dobrého fi¹kálneho nástroja stojí za to, hµadáte rôzne názory na internete zadaním hesla pre vyhµadávaè "cash register shop".