Organizovanie nezvyeajnych svadieb

Plánovanie svadbyPre v¹etkých zamestnancov je svadobný deò »a¾kým zá¾itkom. Nezále¾í na tom, èi sa vezmeme s intelektom alebo èi ide o najväè¹í poµský sen. Sníval som o tomto momente od detstva. A ¹lo to. Môj dlhoroèný snúbenec ako výsledok môjho návrhu. Zaèali sme prípravy na túto veµkú akciu. Miestnos», ¹aty, oblek sú perfektné veci, o ktorých sme si mysleli. Neoèakávali veµkú svadobnú hostinu, tak¾e miestnos» sa dala nájs» relatívne rýchlo. Keï príde na ¾enské ¹aty, objednal som si to. Dlho u¾ poznala, èo chcem, a ani som sa nepokú¹ala hµada» jedného v biznise, len som ¹la do krajèírky. Pokiaµ ide o oblek, budúci mu¾ vôbec nepreru¹il. Chcel by si obliec» svoj starý oblek, preto¾e v òom, ako sa ubezpeèil, sa cítil veµa. Aditíva a ¹li rýchlym tempom.

Výber snubných prsteòovTam je e¹te výber snubných prsteòov. Obaja máme radi jednoduché, moderné veci. V kontakte s týmto snubným prsteòom a chceli by» zadr¾aní v tomto druhu. Pri¹li sme s my¹lienkou ¾i» väzbu bieleho a èerveného zlata. Trochu sme hµadali, ale zistili sme, ¾e je to takmer dokonalé. Predtým, ne¾ sú odhodlaní prija», v salóne nám ponúkli doèasné kapely, na chvíµku anga¾ovanosti.

Doèasné snubné prstene?Je to, ¾e nová móda a ¹kola na prst zvyk na posledný ¹perky. Trochu som sa zasmial, ale neskôr som pochopil, ¾e keby to bolo pre mòa ako nový prsteò, bola to pre môjho priateµa typická novinka. Ktorý klient chce nosi» liek na prstoch? Nemajú radi zvonenie. Prijali tento prístup a statoène chodili v ich snubných prsteòoch. Môj druhý man¾el by letel a krièal tento kruh na v¹etko, èo mô¾em. Najmä pre okuliare. A pravdepodobne na pintu piva. Ale musím prizna», ¾e chodil s hrdos»ou. A inzeroval v¹etkým mojim priateµom. Existovali v iných situáciách. Niektorí si mysleli, ¾e sme sa u¾ o¾enili a ¾e sme ich neinformovali. Najmä jedna teta sa cítila silne urazená a presvedèená, ¾e to nie sú dokonalé snubné prstene. Uviedla, ¾e svet je blázon a nepatrí do modernej pestrosti. Ale sµúbila, ¾e príde správna svadba. Na zadnej strane dostali vhodné snubné prstene od klenotníka. Boli skvelí. Presne tie, ktoré sme si objednali. Rýchlo sa nemohli doèka», kým ich oficiálne postavia.

obradJe to veµký deò v krajine. Poèasie bolo výnimoèné, slnko svietilo, èo mô¾e by» veµkým predzves»ou cieµa. Neberiem ¾iadne povery, ale veµmi sa mi páèili. Kostol bol nieèo, vkusne zariadené, èo bolo vïaka mojim plánom pre sestry. Na túto výzvu sa naozaj postavili. Obleèili sme sa na masy hostí. Kòaz nám dal pohodlie. Najdôle¾itej¹ie slová zaostali: Áno. Boli sme teraz mu¾ a ¾ena. Boli sme veµmi ¹»astní. Teraz je èas hra». Pred nami bola svadba. V¹etci sme sa pres»ahovali do prenajatej miestnosti, podala sa slávnostná veèera. Predtým objednaný orchester hral kotletu. Neexistovala ¾iadna krajina na tanec a párty. V¹etci boli a¾ do rána. To bol vlastne zvlá¹tny deò.