Ohrozenia stredomorskej zony

Z dôvodu nedávnej skutoènosti, ¾e na konci Európskej únie platili nové bezpeènostné predpisy, bolo rozhodnuté o harmonizácii nariadení. Zaviedli sa po¾iadavky ATEX, na ktoré sa odkazuje v prípade potenciálne výbu¹nej atmosféry a zariadení na prácu v súèasných oblastiach. Cieµom týchto transformácií je maximálne obmedzenie rizika alebo jeho odstránenie, èo je obmedzené pou¾ívaním výsledkov v oblastiach, kde mô¾e by» ohrozená výbuch, a to zóny EX.

Po¾iadavky EX, alebo presnej¹ie smernica, definujú po¾iadavky, ktoré musia by» splnené pre daný výrobok, ktorý sa má uvies» v oblastiach s rizikom výbuchu. Hlavným cieµom tejto metódy je harmonizova» postupy zluèiteµnosti obranných zariadení a systémov v moderných, ohrozených zónach a zaruèi» ich voµný priebeh v Európskej únii.Tieto informácie zahàòajú v¹etky elektrické a neelektrické zariadenia a ochranné systémy, ktoré sa budú pou¾íva» v potenciálne výbu¹ných oblastiach. Po¾iadavky ATEX sa vz»ahujú na bezpeènos», lietanie a zlep¹ovanie zariadení, ktoré sa budú pou¾íva» mimo potenciálne výbu¹ných atmosfér. Nechcú ma» nezávislé funkcie, ale prispejú k bezpeènej existencii zariadení a ochranných systémov, ktoré sa tam budú pou¾íva».Smernica definuje a preukazuje súlad výrobku s po¾iadavkami ATEX. Produkty, ktoré vykonávajú tieto potreby, t. J. Harmonizované normy s poradenstvom, musia tie¾ plni» svoje hlavné po¾iadavky. Pou¾itie noriem nie je nevyhnutné, ale iba samotný postup súladu. Je to zhoda v zásade vykonaný osobou, chôdza na základe oznámenia poskytnutého Európskou komisiou. Výnimky sa mô¾u vyskytnú» len v prípade elektrických zariadení tretej kategórie a kategórií dvoch a troch neelektrických zariadení.Pokiaµ ide o tieto výnimky, vyhlásenie výrobcu sa mô¾e vyda» v poslednom prípade bez úèasti notifikovaného orgánu. Èitatelia sú v¹ak re¹pektovaní a ten istý výrobca bude v tejto situácii dôle¾itý pre uvedenie vá¹ho produktu na trh.Pokiaµ ide o hlavné po¾iadavky, je prítomná certifikácia elektrických a neelektrických zariadení, dobrá autocertifikácia, po¾iadavky týkajúce sa pozície vecí a práca v krajine Európskej únie v povinnom systéme a kµúèovom charaktere.