Norske tlmoeenie

Zhroma¾ïuje sa veµa rôznych konferencií, pomáhajú im zamestnanci z rôznych prostredí a odvodení z iných krajín, ktorí sú oboznámení s rôznymi jazykmi a slú¾ia im. Poèas rozhovoru chce ka¾dý chápa» v¹etko presne, a preto existuje aj forma konferenèného tlmoèenia.

Táto taktika je metóda výkladu, v priebehu rokovaní, úèastníci majú slúchadlá a nie je tam ¾iadny hlas nad nimi, tak¾e prekladá hovorené, hovori», textu, moderovanie hlas v súlade s originálom.Prekladateµ v¾dy ide v prvých dòoch.V preklade konferencie rozli¹ujeme niekoµko spôsobov takýchto prekladov a samozrejme:- konzekutívne - preklady po vystúpení reèníka,- súèasne - s reproduktorom,- relé - medzi dvoma jazykmi pou¾itím tretieho jazyka,- retour - výuèba materinského jazyka pre iného,- pivot - pou¾íva» jeden zdrojový jazyk pre µudí,- cheval - jeden prekladateµ na stretnutí získava vo dvoch kabínach,- symetrický systém - ak úèastníci poèúvajú preklady v niekoµkých vybraných jazykoch,- ¹epot - preklad hovorí do ucha úèastníka konferencie pracujúceho na prekladateµovi,- znaková reè - simultánny preklad do posunkovej reèi.Ako je mo¾né, ¾e tlmoèníci nie sú tak populárne a veµmi »a¾ké wymaj± zruènosti prekladateµov, aby prijali prínos týchto prekladov musí ma» rozsiahle skúsenosti, veµkú zruènos» a veµa dobrej zaobera» sa rôznymi typmi prekladov.Najèastej¹ie sa poèas konferencie prekladatelia prekladajú postupným tlmoèením alebo le¾ia v kabíne pomocou súèasnej metódy.Najmä v televízii mô¾eme vyjadri» názor na takéto preklady, keï prejavujú rôzne rozhovory a stretnutia.V¹etky informácie poskytne prekladateµ veµmi jasne a presne, niekedy prekladateµ musí dokonca posla» správu rovnakým hlasom a len pozastavi» hlas ako reèník.