Nebezpeene latky na chudnutie

Inovatívny priemysel vyu¾íva desiatky tisícov horµavých a rýchlych látok. Parametre plynov a kvapalín v moci faktov sú dobre známe a zdokumentované. Identifikácia hrozieb, ktoré vyplývajú z ich prítomnosti v priebehu práce, je preto veµmi populárna. Situácia sa stáva omnoho nebezpeènej¹ia vïaka úspe¹nému pohybu, skladovaniu alebo spracovaniu voµných materiálov. V mnohých príkladoch sú zdanlivo ne¹kodné látky ako múka, drevo, cukor, kakao, hliník alebo papier v prachových ¹truktúrach veµkým nebezpeèenstvom výbuchu.

Priemyselné centrálne vysávacie zariadenia sa pou¾ívajú na o¹etrenie usadeného prachu z parketových podláh, plochých povrchov a kon¹trukcie zariadení a hál. Nakoniec ide o hygienu v oblasti práce a jediná ochrana pracujúcich µudí a organizácií a príslu¹enstva pred nièivým vplyvom prachu v súèasnom nebezpeèenstve sekundárnych výbuchov. Ka¾dá spoloènos», ktorá vykonáva priemyselné in¹talácie, musí vykona» & nbsp; in¹taláciu v súlade so základnými normami obsiahnutými v smernici & nbsp; atex in¹talácie.

Dôle¾itá úloha centrálneho vysávania:- ochrana zdravia a prítomnos» µudí, ktorí chodia na miesto proti prachu.- ochrana strojov a zariadení pred poruchami pri usmeròovaní prachu,- ochrana stavby a ¾eny, ktoré napí¹u pracovné miesta proti úèinkom nekontrolovaného výpotku peµu.

ArthroNEO

Pozor - nebezpeèenstvo výbuchuV prípade, ¾e sa v procese vysávania nachádzajú horµavé alebo výbu¹né látky, plyny, prach, kvapalné pary alebo hybridné zmesi, existuje vysoké riziko nekontrolovaného výbuchu. Tento jav pravdepodobne spôsobí znièenie jednotky na odpra¹ovanie, ako aj celú jednotku. Podµa ¹tatistík sú filtraèné jednotky a cyklóny súèas»ou kvality zariadení s vysokým rizikom výbuchu.

Centrálne vysávanie a výbu¹ná bezpeènos»Ako bolo uvedené vy¹¹ie, nápoj, ktorý má väè¹í význam centrálneho vysávaèa, je zní¾i» riziko sekundárneho výbuchu odstránením z pracovného priestoru tzv. zvy¹kový prach. Toto rie¹enie na jednej strane maximalizuje výbu¹nú a protipo¾iarnu bezpeènos» jednotky, ïal¹ia mo¾nos» umo¾òuje zní¾i» výdavky súvisiace s prispôsobením procesu in¹talácie po¾iadavkám smernice ATEX. Jediné, èo treba poznamena», je, ¾e v prípade úspechu horµavých a výbu¹ných prachov musí in¹talácia centrálneho vysávania spåòa» striktné po¾iadavky smernice ATEX.