Nariadenie o lekarskej prehliadke

Sexuológ - prvý výskyt vo svojej kancelárii zvyèajne ukazuje stresovú udalos», ale odlo¾enie rozhodnutia o náv¹teve mô¾e ma» smrteµné dôsledky. Veµa ¾ien, ktoré trpia poruchami spojenými so sexuálnou aktivitou, odkladajú rady lekárov, èasto odkladajúc sa dokonca aj mnoho rokov. Bohu¾iaµ, je to správne rie¹enie, preto¾e nielen¾e problém nevyrie¹i, ale mô¾e tie¾ spôsobi» eskaláciu dysfunkcie. V oblasti sexológie sa preto objavujú v¹etky aspekty súvisiace s sexualitou µudí vo fyzickej oblasti, ale predmetná oblas» sa dotýka aj otázok µudskej du¹e a emocionality. Sexológovia vo veµkom meste (napríklad v Krakove sú k dispozícii takmer ruène, v¹etko, èo musíte urobi», je hµadanie jazyka vo vyhµadávaèi. Sexuálne dysfunkcie, námietky voèi sexuálnej orientácii alebo identity alebo boja v kombinácii s jej súhlasom z èasti sociálneho prostredia sú najèastej¹ími staros»ami pacientov, ktorí sa zavádzajú sexuológovi. Nepohodlie spojené s komplikáciami týkajúcimi sa osobného ¾ivota má diametrálny vplyv na èastú existenciu, tak¾e nesmieme podceòova» príznaky, ktoré nás ru¹ia.

Napriek v¹adeprítomnosti sexu v prostredí sa skupina µudí stále hanbí otvorene hovori» o prvkoch súvisiacich s inou sexualitou. Z posledného faktoru mnohí µudia mlèia od zaèiatku mnohých klamov, skresµovania, stereotypov a mylných predstáv o sexu a sexualite. Stretnutie s sexuálnym lekárom preto spoèíva v mo¾nosti èeli» najväè¹ím problémom s priateµmi a umo¾ni» ich inovatívne rie¹enie. Bez ohµadu na prvú ¹pecializáciu sexologa (alebo psychiatra, gynekológa alebo internistu, musíte by» mentálne vy¹kolení, aby ste poskytli podrobný rozhovor pred zaèiatkom náv¹tevy. Jeho hybnos» je pravdepodobne najkompletnej¹ím pochopením zo strany ¹pecialistu o problémoch, ktoré nás znepokojujú, berúc do úvahy niektoré biologické, lekárske, psychologické a sociálne aspekty. Spoµahlivý sexológ by mal klás» otázky o stave zdravia, du¹evnej pohode, minulosti a dôverných vz»ahoch, fyzickej orientácii a rodovej identifikácii, sexuálnom vývoji, hµadaní problému sexu a predchádzajúcich skúsenostiach v tejto oblasti.

Mali by ste si uvedomi», ¾e ako pacient ste povinní po¾iada» o sexuológ dodr¾iavanie svojich sexuálnych práv, ktoré sa oèakáva, ¾e z pohµadu lekára: pochopenie, súcit nakladanie s osobnými kultúry, nestrannos» výhµadu, prijatie hlavy a sexuálnej identity, re¹pektova» medze intimity psychomotorické a poskytnú» zrozumiteµné pre vás informácie. Pokraèovanie sexuológ diagnóza Nasledujúci rozhovor bude ©túdia vypracovaná somatickou ¹pecialista ¹túdie súvisiace s (tj. V prípade ¾enskej gynekológa alebo urológa v úspech mu¾ov, ale je tu tie¾ mo¾né psychologické vy¹etrenie, spoliehajú na výber vhodného testu alebo dotazníka. Seksuolog mô¾e navrhnú» zameraný na prípravu biochemické a hormonálne krvi, meranie glukózy a cholesterolu, alebo estrogénu alebo progesterónu a testosterónu. Musíme odpoveda» si uvedomi», ¾e sexuálne tú¾by patri» do skupiny fyziologických potrieb, a ich odmeòovanie je jedným z existujúcich prvkov vhodné ¾ivotné význam.