Medzinarodneho bezpeenostneho systemu v europskej unii

Be¾iaci stroj predstavuje nebezpeèenstvo pre milujúci zamestnanca, ktorý sedí vedµa nej. Zo súèasného zmyslu bolo nutné in¹talova» bezpeènostné prvky do strojov pri zachovaní výrobnej kapacity. Komponenty a bezpeènostné systémy pou¾ívajú hlavne priemyselné závody s cudzími peniazmi na zabezpeèenie organizácie a technologických foriem, výrobcov strojov a technologických partnerov.

DiaRemedium

V Poµsku dokument oznaèujúce túto otázku je pózy. Nariadenie ministra hospodárstva z 30. októbra 2002. Do úvahy minimálne po¾iadavky na dôvere a hygienickej praxe na pou¾ívaní strojov oddelení od µudí pri práci (zbierka zákonov è 191, poz. 1596, v znení neskor¹ích predpisov. , Právne predpisy a zákony stanovujú, ¾e stroj by mal by» vybavený niekoµkými nástrojmi na núdzové uskladnenie, èo by eliminovalo nebezpeèenstvo alebo ho vyhnú». Výnimkou sú stroje, kde bezpeènostný spínaè nezni¾uje riziko, preto¾e neovplyvní moment zastavenia, ale nebráni nebezpeèenstvu. Väè¹ina prepínaèov zahàòajú prepínaèe a elektromagnetické blokovanie a bezpeènosti v èase technologických strojov, koncové spínaèe s bezpeènostnou schránkou v potravinárskom a farmaceutickom priemysle (vysokú pevnos» a vysokou pevnos»ou v prevádzkových podmienkach, magnetické bezpeènostné spínaèe a kódované prepínaèe, no¾né spínaèe. Bezpeènostný spínaè musí by» verejná a in¹talované v otvorenej polohe (na poklopy alebo dvere, je známe, ¾e urèitý druh rozoznateµné (èervenou rukovä»ou na ¾ltom pozadí, s cieµom zastavi» stroj mohol dosta» ako blízkej dobe. Zastavenie stroja trpí plánom prevencie nehôd, zní¾ením dôsledkov nehody a zabránením po¹kodenia stroja, ak je jeho chôdza zlá.