Kategorie nebezpeeenstva po iaru

V mnohých priemyselných odvetviach existuje veµmi dôle¾ité riziko po¾iaru. Hovoríme tu nielen o práci s palivom, energiou, farbou, ale aj o produkcii cukru alebo múky. Látky, ktoré mô¾u rás» v podstate pary, plynov, kvapalín, vlákien alebo aerosólov spolu so vzduchom alebo inými látkami, mô¾u veµmi µahko reagova» navzájom a vytvára» výbu¹né látky.

Preto existuje veµa skutkov spravodlivých, ktorých hlavným cieµom je bojova» proti vypuknutiu po¾iarov. Hovorím predov¹etkým o práve ministra hospodárstva z 8. júla 2010 v podstate spåòa» minimálne po¾iadavky na bezpeènos» a ochranu zdravia pri práci v súvislosti s perspektívou práce vo výbu¹nej atmosfére. Cieµom tohto právneho aktu je najmä zabráni» akejkoµvek výbu¹nej atmosfére. Navy¹e ide o koniec, ktorý zabraòuje vznieteniu a obmedzuje výbu¹ný efekt.Systémy proti výbuchu, to znamená, ¾e celý systém proti výbuchu je veµa prvkov. Pokiaµ ide o poistenie v tomto systéme, mali by sme sa zmieni» najmä o membránach na odµahèenie výbuchu, systémoch potlaèenia výbuchu a systémoch izolácie výbuchom.Membrány sú zariadenia, ktoré pomáhajú priemyselným zariadeniam. Ich smer je zárukou predov¹etkým filtrov, mlynov, nádr¾í, triedièov, drvièov alebo týchto cyklónov.A systémy zabraòujúce výbuchu sa sna¾ia eliminova» tvorbu vysokých tlakov v momente výbuchu. Tlmiaci systém je primárne navrhnutý s optickým a tlakovým snímaèom, ovládacími panelmi, valcami HRD a nerezovými dýzami.Systém izolácie proti výbuchu je metóda, ktorej primárny návrh je primárne minimalizova» úèinky výbuchu. Hovoríme o takých nástrojoch, ako sú spätné ventily, rýchloèinné skrutky, výbu¹né komíny a vysokorýchlostné ventily.Treba ma» na pamäti, ¾e systémy proti výbuchu sú jednou z po¾iadaviek dôvery a hygieny pri práci.